Ρύπανση της κοιλάδας του ποταμού Άρδα από φυτοφάρμακα

Αθήνα, 22-4-2010

Σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν στον Βουλευτή Ν.Έβρου κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Kλιματικής Αλλαγής και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Ερώτηση του Βουλευτή για την ρύπανση της κοιλάδας του ποταμού ¨Αρδα από φυτοφάρμακα.

Επισυνάπτονται συνημμένα κείμενα των απαντήσεων.

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 10176

Τηλ.:210-2124331, Fax:210-5243522

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων

Αθήνα 12-4-2010

Αριθμ.Πρωτ.:803

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7955/23-3-2010

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Α.Δερμεντζόπουλος,για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας,σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,ως αρμόδιο για τη χορήγηση των εγκρίσεων κυκλοφορίας στα φυτοπροστατευτικά προϊοντα,φυτοφάρμακα (φ.π.),χορηγεί τις αντίστοιχες εγκρίσεις μόνο όταν από τη σωστή χρήση τους δεν αναμένεται ρύπανση των υδάτων.Η εγκριση χορηγήται μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν με το Π.Δ/γμα 115/97(ΦΕΚ 104/Α’)περι ,που εκδόθηκε σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 91/414 της Ε.Ε..

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές,θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα φ.π.,όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έγκρισή τους,είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και δεν έχουν μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον,τους χρήστες τους και τους καταναλωτές των παραγόμενων προϊόντων.

Στην ετικέτα κάθε φ.π.αναγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή αποθήκευση και χρήση του,που,όταν τηρούνται,διασφαλίζονται οι ίδιοι οι αγρότες,το περιβάλλον και οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.721/1977(ΦΕΚ 298/Α’)’’Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων,ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’’,αρμόδιες Υπηρεσίες για την ενημέρωση των παραγωγών και τον έλεγχο της χρήσης των φ.π.,είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας/Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 31&32 του Ν.721/1977,όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 1,παρ.9 του Ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α’),προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων της περί φ.π. νομοθεσίας.Με τη με αριθμ.308975/2006(ΦΕΚ1416/Β’) ΥΑ,τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αναπροσαρμόστηκαν και φτάνουν,πλέον,τα τριάντα χιλιάδες €(30,000€).

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής)παράβαση της περί φυτοφαρμάκων νομοθεσίας,εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπ.Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλάγης
 2. Γρ.κας Υπουργού
 3. Βουλευτή κ. Α.Δερμεντζόπουλο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 15 Απριλίου 2010

Αρ.Πρωτ:1256Β

Αμαλιάδος 17-Αμπελοκηποι

11523-Αθήνα

Τηλ.2106400015

Ε-mail:vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

 1. Βουλευτή κ.Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος
 2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 3. Γραφείο Υπουργού

Θέμα:‹‹Ρύπανση από φυτοφάρμακα»

Σχετ: Η με αρ.πρωτ.7955/23-3-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ.πρωτ.7955/23-3-2010 που καρατέθηκε από το Βουλευτή κ.Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ,σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Ο Νόμος 3199/2003 ‹‹Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά στο Εθνικό Δίκαιο της χώρας μας,εισάγει την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων.Η Κεντρική Υπηρεσία(Κ.Υ.Υ.)/ΥΠΕΚΑ είναι αρμόδια για τη χάραξη και υποστήριξη της πολιτικής για τους υδατικούς πόρους της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,των συναφών Κοινοτικών Οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας.Οι αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ανά Περιφέρεια ασκούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων,οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ.οικ.47630/16-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση ‹‹Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας»(ΦΕΚ1688Β’/1-12-2005).
 2. Η ποιότητα των ποταμών Άρδα και Έβρου παρακολουθούνται συστηματικά με δειγματοληψίες και αναλύσεις ανά τρίμηνο για μία πλήρη σειρά φυσικοχημικών παραμέτρων συμπεριλαμβανομένων των τοξικών ουσιών προτεραιότητας της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ (33 ουσίες).Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 σημεία δειγματοληψίας για τον ποταμό Άρδα και 8 για τον ποταμό Έβρο.
  Σύμφωνα με τα’αποτελέσματα των αναλύσεων η ουσία Ατραζίνη είχε αρχικά ανιχνευθεί στον Έβρο το 1998-99 και στη συνέχεια στις πρόσφατες δειγματοληψίες ως εξής:
  2008
  Έβρος-θέση Δίκαια τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο
  Έβρος-θέση Δίκαια τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο
  Άρδας –θέση Γέφυρα Κομάρων τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο
  2009
  Έβρος -Θέση Δίκαια τον Απρίλιο και τον Ιούνιο
  Έβρος - Θέση Κήποι τον Απρίλιο και τον Ιούνιο
  Άρδας - Θέση Γέφυρα Κομάρων τον Απρίλιο και τον Ιούνιο
  Οι συγκεντρώσεις Ατραζίνης κυμάνθηκαν από 0,001μg/Ι έως 0,005μg/Ι.
  Τονίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Ατραζίνη ανιχνεύθηκε σε συγκεντρώσεις μικρότερες ή το πολύ ίσες με το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (0,005μg/Ι) και βεβαίως πολύ χαμηλότερες από το όριο Ετήσιας Μέσης Τιμής (0,6μg/I) και την Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση (2,0μg) που ορίζονται για τα επιφανειακά ύδατα της ενδοχώρας με την Οδηγία 2008/105ΕΚ, που καθορίζει Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος .
 3. Η Κ.Υ.Υ. έχει επίσης μεριμνήσει για τη διαμόρφωση επικαιροποιημένων Προγραμμάτων/Δικτύων παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών (ποταμών ,λιμνών μεταβατικών ,παράκτιων) και υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Άρθρου 8 και του Παραρτήματος V της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ). Το ανωτέρω αναμορφωμένο Δίκτυο θα αντικαταστήσει το προαναφερόμενο Δίκτυο ελέγχου ποιότητας των επιφανειακών νερών της χώρας του ΥΠΕΚΑ, που λειτούργησε από την δεκαετία του 19990, καθώς επίσης και το αντίστοιχο Πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιου περιβάλλοντος ωκεανογραφικού χαρακτήρα.
 4. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ έχει ξεκινήσει από την Κ.Υ.Υ. η διαδικασία για την προκήρυξη των σχετικών έργων για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας ,τα οποία θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους και σύμφωνα με τις διαδικασίες και απαιτήσεις της Οδηγίας –πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων. Τα σχέδια Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, θα περιέχουν όλα τα στοιχεία ,πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ώστε να αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων ,και τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της κλιματικής αλλαγής ,με διακριτοποίηση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού .ως τμήματα του Προγράμματος Μέτρων μπορούν να επιλέγονται και να θεσπίζονται σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ,συμπληρωματικά μέτρα όπως:κώδικες ορθών πρακτικών,μέτρα διαχείρισης της ζήτησης,μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίσης,τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος,έργα δομικών κατασκευών,εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,έργα αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης,τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος,έργα δομικών κατασκευών,εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,έργα αποκατάστασης,τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων κ.λ.π.Για την υλοποίηση των παραπάνω η Κ.Υ.Υ.,έχει προωθήσει την όλη διαδικασία για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 του Ε.Π.Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη(ΕΠΠΕΡΑΑ),σχετικού ¨Εργου για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Μέτρων,καθώς επίσης και ανάλογου έργου για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.
 5. Σύμφωνα με τα στοιχεία που η Κ.Υ.Υ.συγκέντρωσε,αξιολόγησε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,συμπαιρένεται ότι ο ποταμός Έβρος και ο Άρδας βρίσκονται σε Μέτρια οικολογική κατάσταση.Οι ως άνω χαρακτηρισμοί και αποτιμήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων θα ληφθούν πωσδήποτε υπ’όψη κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρησης του Υδατικού Διαμερίσματος της Θράκης.Στο στάδιο αυτό θα αξιοποιηθούν όλες οι μέχρι σήμερα εκπονηθείσες μελέτες,ερευνητικές εργασίες,προγράμματα και δράσεις που έχουν προηγηθεί.Επισημαίνεται επίσης ότι προβλέπεται η σταδιακή εισαγωγή ορισμένων παραμέτρων μέτρησης τοξικών ουσιών στο επικαιροποιημένο Δίκτυο ελέγχου των Υπόγειων νερών με την εφαρμογή της σχετικής νέας Οδηγίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Τέλος σημειώνεται ότι για το θέμα της χρήσης φυτοφαρμάκων,αρμόδιο για να σας ενημερώσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ