Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

«…Ο σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας …»

Κύρια υποχρέωση κάθε πολιτείας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής τους ζωής. Ο σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και είναι η κύρια επιδίωξη αυτού του νομοσχεδίου.

Στη διεθνή έννομη τάξη, το απόρρητο των επικοινωνιών κατοχυρώνεται σύμφωνα με τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως την ευρωπαϊκή σύμβαση περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και με τα Συντάγματα των κρατών μελών.

Η εποχή μας εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, και ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας. Η τεράστια πρόοδος της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάγκη της ηλεκτρονικής οργάνωσης κάθε επιμέρους τομέα δημιουργούν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Η ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών χαρακτηρίζεται από την καθιέρωση νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόσβαση σε ψηφιακά κινητά δίκτυα είναι πλέον διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή στο ευρύ κοινό. Τα εν λόγω ψηφιακά δίκτυα διαθέτουν σημαντική χωρητικότητα και δυνατότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η επιτυχής διασυνοριακή ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών εξαρτάται εν μέρει από την πεποίθηση των χρηστών ότι δεν διακυβεύεται η ιδιωτική τους ζωή.

Επιπλέον, η χρήση του Διαδικτύου ανατρέπει τις παραδοσιακές δομές της αγοράς παρέχοντας ενιαία, παγκόσμια υποδομή για την παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνιών στο Διαδίκτυο δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους χρήστες, αλλά και νέους κινδύνους για τα προσωπικά τους δεδομένα και την ιδιωτική τους ζωή.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και εξελίξεις, καθίσταται αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η επικαιροποίηση των νομοθετικών, κανονιστικών και τεχνικών διατάξεων προκειμένου να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των φυσικών προσώπων, καθώς και τα έννομα συμφέροντα των νομικών προσώπων, ιδίως έναντι των αυξανομένων δυνατοτήτων αυτόματης αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, που αφορούν συνδρομητές και χρήστες.

Πολύ κρίσιμη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη ρύθμιση των ζητημάτων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι η ισορροπία, η λεπτή αυτή γραμμή που πρέπει να διαφυλάσσεται μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας του κράτους. Τα μέτρα που λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι κατάλληλα, αυστηρώς ανάλογα των σκοπών και αναγκαία στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, με επαρκείς διασφαλίσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Το παρόν νομοσχέδιο αποσαφηνίζει τους ορισμούς που εμπλέκονται στο υπό κρίση ζήτημα και διασφαλίζει τους όρους του απορρήτου των επικοινωνιών, διαγράφοντας όχι μόνο τα όρια της ιδιωτικής σφαίρας που προστατεύει η έννομη τάξη, αλλά και με εγγυήσεις για το δικαίωμα των ατόμων στην ελεύθερη επικοινωνία με τους άλλους ως προϋπόθεση αυτόνομων εκδηλώσεων, αποφάσεων και δράσεων.

Τίθενται επίσης οι κανόνες επεξεργασίας, τα δεδομένα κίνησης και θέσης που αφορούν τους συνδρομητές και τους χρήστες και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα όπως η αναλυτική χρέωση, η ένδειξη της ταυτότητας των γραμμών, η αυτόματη προώθηση κλήσεων, οι κατάλογοι συνδρομητών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφάλεια των υπηρεσιών. Οριοθετούνται επίσης οι αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και προβλέπονται διατάξεις για την αστική ευθύνη και τις ποινικές κυρώσεις των παραβατών.

Ζητήματα σαν αυτό που συζητούμε σήμερα είναι ιδιαίτερα λεπτά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους χειρισμούς και στις τοποθετήσεις μας.

Είναι αναγκαία η σύμπραξη όλων μας προκειμένου να δημιουργηθεί και να διασφαλισθεί ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τη ζωή και τη δράση των πολιτών μας αλλά και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλων των φορέων του τηλεπικοινωνιακού τομέα.

Συγκρούσεις, επιθέσεις, κατηγορίες δεν έχουν θέση σε τέτοια ζητήματα. Δημιουργούν ρήξεις και ρήγματα επικίνδυνα για τη χώρα μας.

Το Σύνταγμά μας στο άρθρο 9 ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων.

Με διατάξεις νόμου ρυθμίζονται τα επιμέρους ζητήματα.

Πάνω σε αυτή τη βάση, με απόλυτη συνέπεια και προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προοπτικές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση προχωρά στην ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου.

Δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα που διακυβεύονται στη σημερινή συζήτηση. Το πρώτο είναι να ρυθμισθούν νομοθετικά, εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι να γίνει συνείδηση στους πολίτες ότι ζει σε μια πολιτεία ασφαλή, με προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών του και της ιδιωτικής του ζωής. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία και την ομοθυμία όλων μας.