Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

«…εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει και αποδείξει την αποφασιστικότητά μας για κομβικές μεταρρυθμίσεις στις οικονομικές και κοινωνικές δομές, πολιτικές και επικρατούσες νοοτροπίες.»

Ο τομέας των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών εφαρμογών εμφανίζεται δυναμικά σε κάθε μορφή ανάπτυξης. Η ψηφιακή οικονομία, με βάση της την πληροφορία και τη γνώση, έχει ήδη καταστεί για το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης, βασικός μοχλός και πλοηγός μιας δυνατής κι εξελισσόμενης οικονομίας, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προώθησης των επιχειρήσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το ένα τέταρτο της αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 40% της αύξησης της παραγωγικότητας οφείλονται στις τηλεπικοινωνίες.

Η Κυβέρνησή αυτή, αλλά και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, τόσο με τις προεκλογικές εξαγγελίες, όσο και με τη διακυβέρνηση των 22 μηνών, έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία αλλά και απόφαση για την προώθηση και την ανάπτυξη μιας ασφαλούς Κοινωνίας της Πληροφορίας στη χώρα μας, εκμεταλλευόμενοι με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τις τηλεπικοινωνίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

Σε αντίθεση με την πλήρη αδιαφορία και απραξία των προηγούμενων Κυβερνήσεων, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει και αποδείξει την αποφασιστικότητά μας για κομβικές μεταρρυθμίσεις στις οικονομικές και κοινωνικές δομές, πολιτικές και επικρατούσες νοοτροπίες.

«Φθηνό Ίντερνετ για τους φοιτητές» είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός μας προεκλογικά. Και το έκανε πράξη. Με πλήρη συνείδηση κι επίγνωση. Με στόχο οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας να μπορέσουν να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και εκμεταλλευτούν όλα τα προνόμια και τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών.

Τα μέτρα αυτά δεν είναι καθόλου αμελητέα, αν και οι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπαθούν να τα παρουσιάσουν έτσι. Εξαιτίας της απουσίας οποιασδήποτε πολιτικής βούλησης και δράσης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα εμφανιζόταν στις τελευταίες θέσεις στη διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων με ποσοστό 0,2%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 7,6%.

Μετά ειλικρινούς λύπης μου, αναφέρω επιπλέον, την απαράδεκτη, αδικαιολόγητη κι αναίτια καθυστέρηση ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη των πέντε οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, με συνέπεια όχι μόνο την παντελή έλλειψη στρατηγικής και δράσης σε αυτόν τον τομέα αλλά και την παραπομπή της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Κι ας μην ξεχνάμε ότι καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης ήταν η 21/7/2003 !!!

Και επειδή οι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε ασχοληθεί με το ζήτημα, το προσχέδιο που παρουσιάζουν, είχε προετοιμαστεί με ιδιαίτερη καθυστέρηση και με πολλές ελλείψεις. Και κατηγορούν σήμερα εμάς για βραδυπορία!!!

Χωρίς καμία διάθεση ισοπέδωσης κι εκμηδένισης διατηρώντας τα σωστά σημεία, με σύνεση κι αποφασιστικότητα, διαμορφώθηκε το σύγχρονο αυτό νομοσχέδιο, εναρμονίζοντας επιπλέον με τον βέλτιστο τρόπο την ελληνική έννομη τάξη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Στόχος του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που θα αποτελέσει τον πλοηγό στον τομέα αυτό, είναι η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, η οποία επιτυγχάνεται με την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκή και όχι μόνο κλίμακα, καθώς και με την εγγύηση ύπαρξης καθολικής υπηρεσίας, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η διάθεση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Πολιτικής Επικοινωνιών με συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον Υπουργό Μεταφορών κι Επικοινωνιών. Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εθνική αρχή αρμόδια για τη ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών με διοικητική, λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια, με εξασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας αυτής και των μελών της.

Η λειτουργία της Επιτροπής έχει στόχο τη συνεχή διεύρυνση και αναβάθμιση της Επικοινωνίας, την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε μεγάλο εύρος δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας, την προάσπιση των δικαιωμάτων στων καταναλωτών, την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τη διασφάλιση και αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι αριθμοδοτικοί πόροι και τη συμβολή στην ανάπτυξη των αγορών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος, σύμφωνου με τις αρχές του ανταγωνισμού.

Με το κεφάλαιο Γ’ του νομοσχεδίου θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ελευθερίας παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την επιφύλαξη τήρησης των μέτρων, που αφορούν στη δημόσια τάξη, ασφάλεια και υγεία.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών, απλοποιούνται οι συνθήκες εισόδου στην αγορά, με την κατάργηση της ατομικής αδειοδότησης, που απαιτούνταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο για ορισμένες δραστηριότητες. Έτσι, οι αδειοδοτήσεις αντικαθίστανται από μια απλή διαδικασία δήλωσης, που θα κατατίθεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στο Δ’ κεφάλαιο και ενόψει της πολυπλοκότητας που διακρίνει την αγορά αυτή, καθορίζεται η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς και ορισμού των επιχειρήσεων, που θεωρείται ότι κατέχουν Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, καθώς και ο τρόπος επιβολής υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαρκούς ανταγωνισμού στην σχετική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στο Ε’ κεφάλαιο ρυθμίζεται η, μεταξύ επιχειρήσεων, πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε συναφείς ευκολίες, η διασύνδεση των δικτύων αυτών, και η θέσπιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, όπως επιβάλλονται από την Επιτροπή.

Περαιτέρω, στο Στ’ κεφάλαιο καθορίζεται η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες με την εξασφάλιση της διάθεσης υπηρεσιών καλής ποιότητας, σε προσιτή τιμή και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Για πρώτη φορά, θεσπίζεται ενιαία διαδικασία δικαιωμάτων διέλευσης.

Με τη θέσπιση των τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταργείται κάθε άλλο σχετικό τέλος (π.χ. τέλη κατάληψης πεζοδρομίου, εκσκαφής, καθαριότητα, υπεδάφους κτλ.). Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η διενέργεια επενδύσεων στην υποδομή δικτύων και καθίσταται και γνωστό εκ των προτέρων το κόστος αυτών, βάζοντας τέλος στην μέχρι τώρα αυθαιρεσία.

Όλες οι μεταρρυθμίσεις, ειδικά όσες σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, γίνονται πάντα βέβαια με προσοχή και πρόνοια προς το περιβάλλον και την κοινή υγεία.

Έτσι, ο νέος νόμος:

  • Τηρεί πλήρως τα όρια προστασίας των πολιτών σε ηλεκτρονική ακτινοβολία που έχουν θέσει οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί.
  • Αυστηροποιεί τα μέχρι σήμερα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  • Καθορίζει ελάχιστη απόσταση από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων (σχολεία, γηροκομεία κτλ.) εντός της οποίας τα όρια εκπομπής των κατασκευών κεραιών μειώνονται ακόμη περισσότερο.
  • Επιβάλει να προηγείται, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της έκδοσης άδειας από την Επιτροπή.
  • Και, θεσπίζει για πρώτη φορά ετήσιο τέλος για κάθε κατασκευή κεραίας, ώστε να είναι δυνατός ο συχνός επανέλεγχός τους.

Τέλος, με το Ζ’ κεφάλαιο επιταχύνεται η διαδικασία εκδίκασης των προσφυγών κατά των αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής, με τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τάσσοντας σύντομες προθεσμίες προσδιορισμού εκδίκασης κι έκδοσης απόφασης.

Η Κυβέρνηση αυτή ξεκίνησε και προχωρά το έργο της με κοινωνική ευθύνη, συνεργασία, διαφάνεια, αμεροληψία κι εξέλιξη.

Έχουμε το βλέμμα μπροστά, σε μια οικονομία δυνατή, με επιχειρήσεις σύγχρονες, ανταγωνιστικές και παραγωγικές.

Με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας να αναδεικνύεται σε κινητήριο μοχλό με τις ιδέες, τις ικανότητες και τη δράση του. Το νομοσχέδιο αυτό προωθεί και καλύπτει όλους αυτούς τους στόχους.