Παρέμβαση στη Βουλή για την άμεση επίλυση του προβλήματος της μετάκλησης Βούλγαρων εργατών

Παρέμβαση στη Βουλή για την άμεση επίλυση του προβλήματος της μετάκλησης Βούλγαρων εργατών

Η Κυβέρνηση αυτή, συνεπής στις υποχρεώσεις και στις δεσμεύσεις της, έχει θέσει στις πρώτες της προτεραιότητες τα ζητήματα χάραξης μιας μεταναστευτικής πολιτικής, που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες και κυρίως στις ανάγκες της μακροπρόθεσμης σχετικής εξελικτικής – αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η διεθνοποίηση και ταυτόχρονη μεγέθυνση των μετακινήσεων ατόμων ή πληθυσμών τα τελευταία χρόνια έχουν προσδώσει στο φαινόμενο της μετανάστευσης μια νέα, ιδιαίτερα περίπλοκη μορφή, η οποία χρήζει προσεκτικής και υπεύθυνης αντιμετώπισης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η μετανάστευση είναι από τα πρώτα θέματα σε πολλούς μεγάλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού του 2001, στην Ελλάδα ζουν 672.000 αλλοδαποί, ποσοστό περίπου 7% του συνολικού πληθυσμού (το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες της Νότιας Ευρώπης). Επίκαιροι υπολογισμοί ανεβάζουν, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά πολύ τους αριθμούς αυτούς.

Στην Ευρώπη υπάρχει έντονη και συντονισμένη προσπάθεια γύρω από το θέμα των μεταναστών. Στη χώρα μας η πρώτη πρωτοβουλία πάνω στο θέμα αυτό εντοπίζεται με το νόμο του 2001 και κατόπιν με την αναγκαία βελτίωσή του το 2005.

Το παρόν σχέδιο νόμου δίνει νέα ώθηση στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας. Ενσωματώνει σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές και χαρακτηρίζεται από μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση προς τη νόμιμη μετανάστευση, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παράνομων μεταναστών. Εκεί και όπου υπάρχει διακριτική ευχέρεια ερμηνείας κανονισμών και νομοθεσίας, αυτή πρέπει πάντοτε να ερμηνεύεται υπέρ των ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πραγματικά ενιαίας πολιτικής, στα πλαίσια της οποίας όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να δρουν συνδυασμένα και ομοιόμορφα και να την εφαρμόζουν αποτελεσματικά.

Η μετανάστευση δεν είναι στατικό, αλλά ένα διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο με ταχείς ρυθμούς. Για αυτό το λόγο η Κυβέρνηση μας προχωρά στην ανανέωση και αναβάθμιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της εποχής. Σήμερα έχουμε και την εμπειρία αλλά και την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση για να κάνουμε την μετανάστευση στην Ελλάδα σημείο αναφοράς ανάπτυξης για τον τόπο και ευημερίας για τους μετανάστες που ζουν μαζί μας. Είναι σημαντική η συμβολή των μεταναστών στην οικονομία του τόπου.

Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα και με αφορμή τη σημερινή συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική, θα πρέπει να επιλύσετε το πρόβλημα που προέκυψε με την πρόσφατη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ.

Στο Νομό Έβρου, και υποθέτω πως και στους άλλους Νομούς της Βόρειας Ελλάδας που γειτνιάζουν με τη Βουλγαρία, υπάρχει σήμερα οξύ πρόβλημα σχετικά με τη μετάκληση εργατών, κυρίως εργατών γης και κτηνοτρόφων.

Υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην έγκριση εισόδου και απασχόλησης, λόγω των προϋποθέσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας, της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας και των κενών του νόμου, σχετικά με τις διαδικασίες για τις νεοεισαχθείσες χώρες στην ΕΕ.

Πρόβλημα, που απαιτεί ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν το εισόδημα και όλες οι επιχειρηματικές δράσεις των ομάδων παραγωγών (σπαραγγιών κυρίως, αλλά και άλλων αγροτικών καλλιεργειών), που με πολύ αγώνα δημιουργήθηκαν και καταξιώθηκαν τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να επιληφθείτε άμεσα για την προώθηση της σχετικής ΚΥΑ και εντέλει για την απλούστευση και επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για την επίλυση του προβλήματος. Είναι ήδη αργά.

Επιτρέψτε μου να καταθέσω Επιστολή του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Σπαραγγιού, που εκφράζει την ανησυχία του για το θέμα που σας ανέφερα.

Βασικά σημεία του προς ψήφιση νομοσχεδίου είναι:

 1. Συστήνεται Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.
 2. Η εισαγωγή της υποχρέωσης υποβολής αίτησης για την ανανέωση της άδειας διαμονής σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της.
 3. Απλουστεύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των μετακλήσεων υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να καταστεί η σχετική διαδικασία συντομότερη και λειτουργική.
 4. Θεσμοθετείται πάγια ρύθμιση για τη δυνατότητα εξαγοράς αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι και το 20% του απαιτούμενου αριθμού, δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ανανέωση των αδειών διαμονής υπήρξε η αδυναμία συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, ανά ασφαλιστικού φορέα, αριθμού ενσήμων.
 5. Προβλέπονται αυτοτελείς ρυθμίσεις για την κατηγορία των αλιεργατών.
 6. Ρυθμίζεται το θέμα των υπηκόων τρίτων χωρών, που είχαν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Οι αλλοδαποί αυτοί μπορούν να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, χωρίς να υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης ειδικής θεώρησης εισόδου.
 7. Καταργείται η υποχρέωση εξέτασης ως προς την επαρκή γνώση της γλώσσας καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Με ικανοποιητική όμως μέθοδο εκμάθησης τους.
 8. Στο πλαίσιο της ειδικής μέριμνας που λαμβάνεται για τους ανήλικους, προβλέπεται η απαλλαγή όλων των ανήλικων από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, ενώ με τον ισχύοντα νόμο η απαλλαγή αυτή αφορούσε μόνο τους ανήλικους μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους.
 9. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων από υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και κατέχει σχετική βεβαίωση.
 10. Επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι στερούμενοι διαβατηρίου, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, εφόσον συντρέχει αντικειμενική αδυναμία έκδοσής του.
 11. Γίνονται αυστηρότερες οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε αυτούς που διευκολύνουν την είσοδο παράνομων αλλοδαπών στη χώρα.
 12. Διευρύνεται το δικαίωμα νομιμοποίησης σε ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν στη χώρα μέχρι την 31/12/2004 με βάση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προηγούμενη διαμονή τους στη χώρα.

Η πολιτεία έχει χρέος και ευθύνη για τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Επικράτειά της. Έχει υποχρέωση να προνοεί για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Με το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι μετανάστες στη Χώρα μας. Συντονίζονται οι υπηρεσίες μας ακόμη περισσότερο για να μη χρονοτριβούν, ταλαιπωρούν και ταλαιπωρούνται φορείς και πολίτες. Εξασφαλίζεται ο σεβασμός προς τους ανθρώπους αυτούς, τους συνανθρώπους μας, ενισχύεται η προστασία τους, αποκλείονται φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού και επιτυγχάνεται η αρμονική και παραγωγική συμβίωση όλων των πολιτών μας.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε στα χρόνια που πέρασαν, τόσο στη δημόσια διοίκηση, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να συνεχίζεται.

Οι αλλαγές έχουν αρχίσει και οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν.

Η μετάβαση σ’ ένα Κράτος αυξημένων δυνατοτήτων ξεκίνησε. Χρειάζονται, όμως, διαρκείς προσπάθειες, επιμονή, συνέχεια, συνέπεια και συστράτευση.

Όλοι μαζί να χτίσουμε ένα Κράτος υπεύθυνο, αξιόπιστο, αποτελεσματικό, πραγματικά Κοινωνικό. Κράτος Δικαίου, κράτος που προσφέρει, που σέβεται τον πολίτη και το σέβεται ο πολίτης.

Για αυτούς τους λόγους υπερψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο.