Ομιλία για το Ειδικό Ταμείο Αλληλεγγύης

«Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εργασίας με παράλληλη όμως προστασία των ανέργων.»

Απώτερος σκοπός της Νέας Διακυβέρνησης είναι ένα κράτος πραγματικά κοινωνικό. Ένα κράτος που να βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες, όπου κι αν ζουν. Να υπηρετεί, να βελτιώνει και να στηρίζει την καθημερινότητα του πολίτη. Να διασφαλίζει τους όρους και τις συνθήκες για μια ισχυρή και δίκαιη κοινωνία. Μια κοινωνία ασφάλειας και ευημερίας. Μια κοινωνία συνοχής, αλληλεγγύης και συλλογικότητας. Μια κοινωνία δίκαιη και ισχυρή, που στέκεται μπροστά στις διεθνείς προκλήσεις, με αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητές της.

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι σε όλους γνωστά και αισθητά. Αρκετές επιχειρήσεις έκλεισαν, οι θέσεις εργασίας περιορίστηκαν και η ανεργία είχε αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα. Μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, η Κυβέρνηση αυτή δε γυρνά την πλάτη, κοιτά με θάρρος και υπευθυνότητα τα προβλήματα και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει.

Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύει αυτό το σχέδιο νόμου με τη δημιουργία ενός αντικειμενικού θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της ανεργίας σε περιπτώσεις κοινωνικού αδιεξόδου, έτσι ώστε οι περιπτώσεις αυτές να αντιμετωπίζονται σε ένα πλαίσιο ίσης μεταχείρισης και όχι με αποσπασματικό τρόπο.

Η σύσταση του Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί ένα μέτρο για την ενίσχυση των εργαζομένων που έχουν πληγεί από τις συνέπειες των διαφόρων αναδιαρθρώσεων και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Οι προβλέψεις του απευθύνονται ειδικά στην κατηγορία εκείνη των ανέργων που λόγω της ηλικίας τους, της απασχόλησής τους σε φθίνοντες παραγωγικούς κλάδους και σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας, αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Συστήνεται για αυτούς τους λόγους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αυτοτελής λογαριασμός με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Τα ποσά του Ταμείου διατίθενται για το σκοπό ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας και της κοινωνικής προστασίας των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των απολυμένων λόγω παραγωγικών αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, εφόσον αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ βρίσκονται πλησίον της συνταξιοδότησης, θέτοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην προστασία του Ταμείου, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στα πρόσωπα των δικαιούχων.

Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις, προβλέπεται ελάχιστη μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση, με σκοπό την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Ο θεσμός αυτός δεν αποτελεί παρέκκλιση από την πολιτική που εφαρμόζει μέχρι σήμερα η Κυβέρνησή μας, που επικεντρώνεται στα ενεργητικά μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης. Αφορά τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες όλα τα άλλα μέτρα αναπτυξιακών παρεμβάσεων και ενεργητικών πολιτικών που υλοποιούνται, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας.

Θα συμφωνήσω ότι η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με «τερτίπια» και πελατειακά ευχολόγια. Και αυτά είναι που εμείς δεν κάνουμε. Και το πιο ωραίο δε, είναι ότι αυτά ακούγονται από εκείνους που επί 20 χρόνια έκαναν τα «τερτίπια» επιστήμη. Και γι αυτό φτάσαμε στο σημείο η ανεργία να αποτελεί ένα από τα μείζονα ζητήματα της Ελληνικής κοινωνίας.

Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα από ένα ορθά δομημένο πλέγμα δράσεων έχουμε πετύχει αυτό που πριν τρία χρόνια αποτελούσε δέσμευση μας. Τη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 3%, από 11,3% στις αρχές του 2004 σε 8,3% στο τέλος του 2006. Πολύ πριν την εκπνοή της τετραετίας.

Ακόμη, τη δημιουργία 255.000 νέων θέσεων εργασίας. Με σημαντικότερο το γεγονός ότι οι 200.000 αφορούν σε θέσεις ιδιωτικού τομέα και μόνον οι 55.000 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εργασίας. Αλλά παράλληλα και η προστασία των ανέργων.

Επιπλέον στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007)». Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε το έτος αυτό με στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στα πλεονεκτήματα μιας δίκαιης και αλληλέγγυας κοινωνίας. Πρόθεση της Κοινωνίας, πρόθεση αυτής της Κυβέρνησης, είναι η προώθηση των πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, με σκοπό την καταπολέμηση των νοοτροπιών και συμπεριφορών που προκαλούν διακρίσεις, καθώς και την ενημέρωση του κόσμου. Σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε η χώρα μας να μη συμμετάσχει σε μια τέτοια δραστηριότητα.

Περαιτέρω, με στόχο την εξασφάλιση από την Πολιτεία ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλες τις κατηγορίες των ανέργων, με το νομοσχέδιο προχωρούμε στην αναπροσαρμογή του επιδόματος ανεργίας, με μια αύξηση της τάξεως του 29,80% καθώς και την καταβολή της προσαύξησης του 10% επί του ημερήσιου επιδόματος ανεργίας για κάθε προστατευμένο μέλος της οικογένειας του ανέργου.

Στο άρθρο 6 του παρόντος σχεδίου νόμου πραγματοποιείται μια κίνηση απονομής της δικαιοσύνης, σχετικά με ένα ζήτημα που επί πολλά χρόνια ταλαιπώρησε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Αυτό αφορά την αληθή ερμηνευτική έννοια των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 και συγκεκριμένα, ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά το διδακτικό έτος ψήφισης του Νόμου είχε προσληφθεί και υπηρετούσε στις σχολές τους ΟΑΕΔ και πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, μονιμοποιείται αναδρομικά από το χρονικό σημείο συνδρομής των προϋποθέσεων. Με τη ρύθμιση αυτή, δίνεται ένα τέλος σε μια σειρά δικαστικών αγώνων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ταλαιπώρησε τους ενδιαφερομένους, στην ανασφάλεια δικαίου και στην αναταραχή που επικρατούσε. Η Κυβέρνηση αυτή θέλει και λύνει τα προβλήματα. Δεν θέλει να κρατάει όμηρους. Θέλει να υπάρχει ασφάλεια και ηρεμία στην κοινωνία και στους πολίτες της. Θέλει ισονομία και ίση μεταχείριση.

Επιπλέον, με το σχέδιο νόμου επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις στο νόμο που αφορά το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση προκειμένου να λειτουργήσει και να χρηματοδοτηθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Η Νέα Διακυβέρνηση στοχεύει σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα κοινωνικό κράτος. Βήμα βήμα, με σύνεση και υπευθυνότητα, όλες οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να επιφέρουν αποτελέσματα.

Οι εκκρεμότητες τακτοποιούνται και νέες πρωτοβουλίες υλοποιούνται προκειμένου να επιφέρουν σε όλη την ελληνική κοινωνία ανάπτυξη, πρόοδο κι ευημερία.

Κανένας έλληνας πολίτης, όπου κι αν βρίσκεται, δεν έχει λιγότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους. Όλοι μας έχουμε τα ίδια δικαιώματα και πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες.

Αυτήν την ισότητα στα δικαιώματα και στις ευκαιρίες, η Κυβέρνηση αυτή θα υπερασπίζεται μέχρι τέλους.