Ομιλία για την αναδιοργάνωση του Σ.ΕΠ.Ε.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί σε κανέναν να εκμεταλλευτεί τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος και να παραβιάσει τους κανόνες δικαίου και την εργατική νομοθεσία, με παράνομες απολύσεις και αδικαιολόγητες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σχετίζεται με την προστασία της εργασίας και των συνθηκών που την περιβάλλουν και κατά συνέπεια κρίνεται ως υψίστης σημασίας.

Μετά από μια σειρά συνεχόμενων και συνεχώς αυξανόμενων καταγγελιών για προκλητικά φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων, μέσα στο γνωστό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, με συμπτώματα άδηλης εργασίας και μειωμένης μεν, αλλά υπάρχουσας, ανεργίας, η Κυβέρνηση με σεβασμό στον Έλληνα εργαζόμενο και πρόνοια για τα προβλήματα που τον απασχολούν, προχωρά στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να καταστεί πιο επαρκής η προστασία στους εργαζόμενους και να διασφαλιστεί πιο ολοκληρωμένα η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός της Αγοράς Εργασίας. Είναι το Σώμα που παρακολουθεί, ελέγχει και εξασφαλίζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Καθίσταται ως εκ τούτου πολύ σημαντική η ενίσχυση και η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ μέσα από το παρόν νομοσχέδιο.

Ειδικότερα με το Σχέδιο Νόμου

 1. Δημιουργούνται νέες υπηρεσιακές μονάδες, πραγματοποιείται ανακατανομή των ήδη υπαρχουσών θέσεων.
 2. Προβλέπεται η δυνατότητα μετάθεσης υπαλλήλων από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου σε κενές οργανικές θέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και αντίστροφα.
 3. Αυξάνεται ο αριθμός των Ειδικών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
 4. Υποχρεώνεται ο εργοδότης να τηρεί το βιβλίο αδειών επί μια πενταετία.
 5. Επιβάλλονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις στους εργοδότες που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία από πεντακόσια ευρώ (500€) μέχρι και πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€).
 6. Ο ρόλος του ιατρού εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός αναφορικά με την ενίσχυση των μέτρων στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας. Με το Νομοσχέδιο αυτό επιλύονται εκκρεμότητες οι οποίες υπήρχαν μέχρι σήμερα και αφορούσαν στον τρόπο απόκτησης της ειδικότητας ιατρικής εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
 7. Παράλληλα, με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται όλες οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ να είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Επιθεωρητές Εργασίας να έχουν άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνεχής και ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Επιπλέον με το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται και πολύ σημαντικά ζητήματα άλλων φορέων, όπως της Εργατικής Εστίας και του ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

 1. Συστήνονται νέα τμήματα Επιθεώρησης, κυρίως σε βιομηχανικές και εμπορικές περιοχές, αυξάνεται και ανακατανέμεται το προσωπικό του Σώματος και θεσπίζονται νέες, ευέλικτες διαδικασίες ελέγχου της εργασίας και της υγιεινής της εργασίας.
 2. Αναδιαρθρώνονται υπηρεσίες της Εργατικής Εστίας και της παρέχεται η δυνατότητα ανέγερσης βρεφονηπιακών σταθμών για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων γυναικών.
 3. Ρυθμίζονται ζητήματα ειδικών επιδομάτων στον ΟΑΕΔ.
 4. Ρυθμίζονται θέματα επιδόματος ενοικίου και ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων της Εργατικής Κατοικίας.
 5. Καταρτίζονται προγράμματα επιδότησης ανέργων στις Βιομηχανίες Ζάχαρης και Λιπασμάτων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Μια ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω για τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης στην Ορεστιάδα με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί το έργο των Επιθεωρητών και να αποσυμφορηθεί το τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Έβρου.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς υλοποιεί πάγιο αίτημα των φορέων της περιοχής, αλλά και θεραπεύει μια υπαρκτή δυσλειτουργία που προκαλείται από την γεωγραφική ιδιαιτερότητα του νομού Έβρου που έχει πολύ μεγάλη σε μήκος έκταση. Πρέπει να επισημάνω βέβαια ότι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και το μεταφέρω και στην κυρία Υπουργό θα ήταν η επαναλειτουργία του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας και στην πόλη του Διδυμοτείχου, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη σε όλη την έκταση της περιφέρειας. Εξάλλου υπάρχει και σχετικό αίτημα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Διδ/χου και Περιφέρειας, με το οποίο συν τοις άλλοις, παρέχεται και στέγη και άλλες υποδομές για το σκοπό αυτό.

Ακόμη, με αφορμή την κατάθεση Τροπολογίας από τους Υπουργούς Οικονομίας και Απασχόλησης, που αφορά στους απολυμένους και υπό απόλυση εργαζομένους της Εταιρείας ΘΡΑΚΗ ΑΕ, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από ότι άλλοι, άλλων περιοχών και Επιχειρήσεων.

Σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα της SOFTEX στη Δράμα, των Κλωστοϋφαντουργικών Επιχειρήσεων Νάουσας, της ΣΕΒΑΘ-ΣΕΠΕΚ στη Ξάνθη, της ΒΙΑΜΥΛ στη Θεσ/νίκη, των Κλωστηρίων Πρέβεζας, των Συνεταιριστικών Λιπασμάτων ΑΕ, ίσως και κάποιων άλλων που μου διαφεύγουν, η διάρκεια των προγραμμάτων δεν περιορίζεται μόνο σε 36 μήνες, ή στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

2003- Δράμα- SOFTEX

Πρόγραμμα Απασχόλησης 48+48=96 μηνών – Επιδότηση 1.050 ευρώ.

2006-Νάουσα- Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις

Επιδότηση 1.000 ευρώ.

2008-Ξάνθη- ΣΕΒΑΘ-ΣΕΠΕΚ

Επιδότηση 1.000 ευρώ. – Πρόγραμμα μεταφοράς προσωπικού αποκλειστικά στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

2008-Θεσσαλονίκη- ΒΙΑΜΥΛ

Πρόγραμμα μεταφοράς προσωπικού 48 μηνών στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και τους οικείους Δήμους.

2009-Πρέβεζα- Κλωστήρια Πρέβεζας

Πρόγραμμα συνταξιοδότησης για ανέργους με ηλικία 50 ετών και 7500 ένσημα. - Επιδότηση 1.000 ευρώ.- Πρόγραμμα μεταφοράς προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ακόμη και στο παρόν Νομοσχέδιο, έχουμε Πρόγραμμα επιδότησης Ανέργων στα Λιπάσματα με 1.200 ευρώ και αυτόματη αναπροσαρμογή κατ΄έτος και στην ΕΒΖ με 1.500 ευρώ και αυτόματη αναπροσαρμογή κατ΄έτος.

Αυτό που ζητώ, Κυρία Υπουργέ, είναι η εκλογίκευση και η εναρμόνιση των διατάξεων του Προγράμματος για τους εργαζόμενους της ΘΡΑΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε άλλα ομοειδή προγράμματα, τόσο όσον αφορά

 • το ύψος της επιδότησης ανά εργαζόμενο,
 • τη διάρκεια χρόνου του προγράμματος,
 • την τιμαριθμική αναπροσαρμογή,
 • όσο και τις ρυθμίσεις που αφορούν απώλεια ενσήμων μέχρι την εφαρμογή του προγράμματος.

Δηλαδή ζητώ την ισονομία και ισοτιμία των εργαζομένων στη ΘΡΑΚΗ ΑΕ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πολιτική αυτής της Κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή στηρίχθηκε στην ενίσχυση της ανάπτυξης, στη στήριξη της πλήρους και σταθερής απασχόλησης, στη στήριξη των επιχειρήσεων, στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και στην δημιουργία ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον Έλληνα εργαζόμενο.

Δεν πρέπει να επιτραπεί σε κανέναν να εκμεταλλευτεί τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος και να παραβιάσει τους κανόνες δικαίου και την εργατική νομοθεσία, με παράνομες απολύσεις και αδικαιολόγητες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.

Το παρόν σχέδιο νόμου ικανοποιεί όλες αυτές τις ανάγκες και το υπερψηφίζω.