Ομιλία Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, Βουλευτή Έβρου, για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κράτους του οικ. έτους 2011

ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Βουλευτή Έβρου, στη Βουλή για τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του Κράτους του οικονομικού έτους 2011

12 Φεβ 13

«Η κρίση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Όμως δεν φτάνουν πια ούτε οι διαπιστώσεις, ούτε οι κραυγές, ούτε οι λαϊκισμοί και η άσκοπη δημαγωγία. Χρειάζονται συνεργασία, συναίνεση, προτάσεις, ρεαλισμός και υπευθυνότητα. Σε αυτόν τον άξονα κινείται αυτή η Κυβέρνηση. Κάνει το ίδιο και η Αντιπολίτευση;»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συζητούμε την κύρωση του Ισολογισμού και του Απολογισμού του κράτους του 2011.

Το άρθρο 79 του Συντάγματος προβλέπει ότι «Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98, παράγραφος 1, περίπτωση ε΄ έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από την Oλομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός».

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του Κράτους εμφανίζουν αντίστοιχα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους και τους λογαριασμούς, τόσο τους εντός του Προϋπολογισμού, όσο και τους εκτός αυτού, που έχουν σχέση με τη διαχείριση του Δημοσίου χρήματος. Ο Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους αποτελούν σημαντικά νομοθετήματα για το Κράτος, καθώς σε αυτά εμπεριέχονται τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης. Για αυτό το λόγο ο Συνταγματικός νομοθέτης έχει θεσπίσει ειδικό έλεγχο επί αυτών των θεμάτων.

Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στα έδρανα του Κοινοβουλίου και συμμετέχω στην ετήσια αυτή συζήτηση, αυτό που πάντα επισημαίνονταν ήταν η ανάγκη, τόσο η Επιτροπή Ισολογισμού και Απολογισμού του Προϋπολογισμού, όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, να λειτουργούν πιο εντατικά και αποτελεσματικά.

Να έχουν πιο σημαντικό ρόλο και λόγο στην παραπάνω αποστολή τους.

Σε τούτη λοιπόν την μονότονα επαναλαμβανόμενη για πολλά χρόνια παρατήρηση, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Απολογισμού, Ισολογισμού και Ελέγχου Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους για τον τρόπο λειτουργίας της την τρέχουσα περίοδο.

Ήδη, λοιπόν, έχουμε προχωρήσει στην επαναλειτουργία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής με τη στελέχωση του.

Το Γραφείο συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 139Α΄/10.8.2010) και του άρθρου 5, παρ. 2 του «Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή» (ΦΕΚ 2123Β΄/31.12.2010).

Είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους, την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Απολογισμού και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και για την σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων.

Το Γραφείο πλαισιώνει τριμελής Επιστημονική Επιτροπή από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, η οποία γνωμοδοτεί επί των θεμάτων που της τίθενται και ο Συντονιστής του Γραφείου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 31Α του ΚτΒ, η Επιτροπή Απολογισμού παρακολουθεί μηνιαίως την πορεία εσόδων-δαπανών του Κράτους και τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και συνέρχεται τακτικά πλέον, σε συνεδριάσεις, παρουσία του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Σταϊκούρα και του Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή Απολογισμού έχει επίσης για πρώτη φορά στενή συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η αποστολή του οποίου είναι η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση των κρατικών δαπανών.

Προσωπικά, ακράδαντα πιστεύω ότι η ενεργότερη συμμετοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις διαδικασίες ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικής και ορθολογικής διαχείρισης.

Σήμερα, εν μέσω σφοδρής οικονομικής κρίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο εκσυγχρονίζει από μόνο του τις λειτουργίες του και σε συνεργασία με την TASK FORCE, δέχεται τεχνική βοήθεια από τα ανώτατα ελεγκτικά ιδρύματα της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες απαιτήσεις του ελέγχου.

Ως Επιτροπή έχουμε συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση αυτών των κινήσεων και τυγχάνουν της πλήρους επικρότησης τους.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη στα συζητούμενα σχέδια νόμων για το οικονομικό έτος 2011, εκτός από την υποχρεωτική έκθεση του, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνέταξε και άλλες τρεις εκθέσεις με σημαντικά ευρήματα:

  1. σχετικά με τη συμμόρφωση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων αναφορικά με την καταγραφή των μη εισπραχθέντων εσόδων των τελωνείων
  2. σχετικά με την είσπραξη φορολογικών εσόδων, προστίμων και επιβληθεισών χρηματικών ποινών, καθώς και
  3. σχετικά με τον έλεγχο για την υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ

Εμείς ως μέλη της Επιτροπής Απολογισμού, θεωρούμε το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σημαντικό και έχουμε ζητήσει δημόσια από τον Πρόεδρό του, να μας καταθέσει σε σύντομο διάστημα τις προτάσεις τους για τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, όσον αφορά τον τρόπο συνεργασίας του με το κοινοβούλιο, ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι στη δημόσια διαχείριση.

Τέλος, η Επιτροπή Απολογισμού ασκεί, όπως προβλέπεται, τον έλεγχο επί της λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, παρακολουθώντας τακτικά την πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, αλλά και το δύσκολο έργο τους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Για αυτό καθαυτό το περιεχόμενο του Ισολογισμού και του Απολογισμού έχουν τοποθετηθεί όλοι οι εισηγητές των κομμάτων. Αυτό όμως που θα ήθελα, κλείνοντας, να τονίσω είναι ότι η σημερινή συζήτηση, ασφαλώς είναι μια καλή ευκαιρία για μια σύντομη ανασκόπηση στις οικονομικές επιλογές αυτής της Κυβέρνησης, αλλά και για τη γενικότερη πολιτική της.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι μας είμαστε προβληματισμένοι και ανήσυχοι με την κατάσταση που επικρατεί.

Η κρίση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Όμως δεν φτάνουν πια ούτε οι ανησυχίες, ούτε οι διαπιστώσεις, ούτε οι κραυγές, ούτε οι λαϊκισμοί και η άσκοπη δημαγωγία.

Απαιτείται συνεργασία, συναίνεση, προτάσεις, ρεαλισμός και υπευθυνότητα.

Σε αυτόν τον άξονα κινείται αυτή η Κυβέρνηση.

Κάνει το ίδιο και η Αντιπολίτευση ;

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Είναι βεβαίως προφανές ότι υπερψηφίζω τα Σχέδια Νόμου.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.