Νομοσχέδιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο

«…Το Κτηματολόγιο έχει οφέλη και για την κοινωνία και το κράτος. Καταγράφει με ακρίβεια τη δημόσια, τη δημοτική και την ιδιωτική γη και προστατεύει τη διαχείρισή τους …»

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε κομματιού γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Το προγενέστερο «Σύστημα των Βιβλίων Μεταγραφών και Υποθηκών» ήταν προσωποκεντρικό. Οποιαδήποτε καταχώριση έννομης σχέσης γινόταν με επίκεντρο όχι το συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά, αλλά συγκεκριμένο πρόσωπο. Αντίθετα, το «Κτηματολόγιο» είναι πρωταρχικά κτηματοκεντρικό και έχει ως βάση τα συγκεκριμένα ακίνητα

Στον τομέα του Κτηματολογίου υπάρχει η πλούσια εμπειρία από άλλα ευρωπαϊκά κράτη (όπως η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία), από τις παράλληλες εργασίες εισαγωγής του κτηματολογίου σε άλλες χώρες, (Ισπανία, Εσθονία, Κροατία και άλλες) και από την ποικιλόμορφη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα άμεσα οφέλη του έργου συνίστανται στην οριστική και αμετάκλητη κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών, στη διευκόλυνση και απλούστευση των μεταβιβάσεων της ακίνητης περιουσίας, στη μείωση στο ελάχιστο των εξόδων και του χρόνου που απαιτείται για κάθε μεταβίβαση, στην απαλλαγή των πολιτών από χρονοβόρες και δαπανηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες, στη διασφάλιση της άμεσης κι ασφαλούς διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες και στους Δημόσιους κι ιδιωτικούς φορείς.

Το Κτηματολόγιο έχει οφέλη και για την κοινωνία και για το κράτος. Καταγράφει με ακρίβεια τη δημόσια, τη δημοτική και την ιδιωτική γη και προστατεύει τη διαχείρισή τους. Αποτελεί το βασικό, απαραίτητο εργαλείο προγραμματισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τα διαχειριστικά μέτρα στην οικονομία του φυσικού χώρου, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Συμβάλει αποφασιστικά στη χάραξη αγροτικής πολιτικής. Αποτελεί προϋπόθεση για τον προγραμματισμό και την άσκηση πολιτικής γης. Συγκεντρώνει πληροφορίες σε αποκεντρωμένη βάση, για την περιφερειακή οργάνωση της χώρας μας. Διευκολύνει και απλουστεύει τις εργασίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και τις συναλλαγές με τον πολίτη. Δημιουργεί 2.000 νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο και αποκαλύπτει και διασφαλίζει από την καταπάτηση, δημόσια περιουσία αξίας τουλάχιστον ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών.

Το έργο του Κτηματολογίου ξεκίνησε με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» στο πλαίσιο του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999). Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την πρώτη αυτή περίοδο σύνταξης του κτηματολογίου διαπίστωσε κακοδιαχείριση, καθυστερήσεις και παράτυπες απευθείας αναθέσεις και το 2001 επέβαλε πρόστιμο ύψους 100 εκ. Ευρώ. Η «αλήθεια» του ΠΑΣΟΚ λέει ότι «η Ένωση διαπίστωσε αποκλίσεις ποσοτικών στόχων και κόστους και απέσυρε την κοινοτική συμμετοχή 100 εκ Ευρώ».

Μάλιστα! Αυτό το τελευταίο δηλαδή είναι κάτι καλό ή κάτι διαφορετικό από κακοδιαχείριση και κατασπατάληση;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε χρηματοδοτεί το Εθνικό Κτηματολόγιο μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, παρά μόνο συγχρηματοδοτεί υποστηρικτικές του δράσεις μικρής κλίμακας, εξαιτίας της διαρκούς κατασπατάλησης και κακοδιαχείρισης των προηγούμενων χρόνων. Η απάντηση σε αυτό των συναδέλφων της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι, ότι αυτό συμβαίνει λόγω του ότι έχει επιβληθεί τέλος κτηματολογίου. Όχι! Το ένα είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Η Ένωση δε χρηματοδοτεί, γιατί δεν εμπιστεύεται. Και το «τέλος κτηματογράφησης» είναι επιλογή για αποτελεσματικότητα και υλοποίηση. Πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε τι λέμε και να σταματήσουμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αν θέλουμε και να δηλώνουμε αλλά και να είμαστε υπεύθυνοι πολιτικοί. Και το Κτηματολόγιο είναι άλλη μια από τις ενοχές σας, που υπάρχουν και θα σας συνοδεύουν.

Μία από τις κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται με το παρόν νομοσχέδιο στο θεσμικό πλαίσιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η αυτοχρηματοδότηση της κτηματογράφησης μέσω του «τέλους κτηματογράφησης» και οικονομική ενίσχυση των κτηματολογικών γραφείων. Με τον τρόπο αυτό η χρηματοδότηση του έργου θα διασφαλίζεται και η κατανομή του σχετικού βάρους στους πολίτες θα γίνεται κατά τρόπο αναλογικό και δίκαιο με τους ιδιοκτήτες ιδιοκτησιών μεγαλύτερης αξίας να φέρουν αναλογικά μεγαλύτερο βάρος και σημαντικού πλήθους μικρών ιδιοκτησιών να μην επιβαρύνονται πέραν του αρχικού τέλους.

Επιπλέον επιχειρείται η απλούστευση και βελτίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης με την κατάργηση της δεύτερης ανάρτησης και τη συγχώνευση των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο της μόνης ανάρτησης.

Ακόμα στοχεύεται η απλοποίηση διαδικασιών στο στάδιο της λειτουργίας του κτηματολογίου, προς τον σκοπό της βελτίωσης του τελικού κτηματολογικού προϊόντος με παρεμβάσεις, όπως την παροχή της δυνατότητας στον Υποθηκοφύλακα να διορθώνει αντικειμενικά σφάλματα, η διευθέτηση των ζητημάτων για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» και η αποδοχή αποκλίσεων της τάξης του 10% μεταξύ του εμβαδού που καταχωρήθηκε στο κτηματολόγιο και του εμβαδού του συμβολαίου, με συνέπεια να μην κωλύεται η έκδοση οικοδομικής άδειας, η μεταβίβαση του οικοπέδου κλπ.

Επιπλέον με το νομοσχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων.

Τίθενται περιορισμοί στην ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών» προκειμένου να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα συνηθισμένα στο παρελθόν εκτέλεσης έργων με σημαντικές οικονομικές υπερβάσεις του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Καταργείται η δυνατότητα εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων στην 3η τάξη του Μητρώου εργοληπτικών Επιχειρήσεων χωρίς εφαρμογή του τύπου κατάταξης, ώστε να ξεπεραστούν πρακτικές του παρελθόντος χειραγώγησης διαγωνισμών λόγω του μαθηματικού τύπου ανάθεσης ή της πώλησης των πτυχίων τρίτης τάξης και να δημιουργηθεί ένα υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού.

Επέρχονται ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στη νομοθεσία ανάθεσης μελετών, στα μηχανήματα έργων, στα θέματα συντήρησης και ευθύνης δημοσίων οδών και στην αντιπλημμυρική προστασία. Για αυτό το τελευταίο οφείλω να συμπληρώσω πως αυτήν την πρωτοβουλία θα πρέπει να ακολουθήσει και ένα ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό σε όλες τις ευαίσθητες περιοχές και ειδικότερα στον Έβρο που δεινοπάθησε και αυτόν τον χειμώνα.

Για τις τροπολογίες, για την οικονομία του χρόνου, θα αναφερθώ κατά τη διεξοδική τους συζήτηση.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων, ο εκσυγχρονισμός της Χώρας σε όλους τους τομείς με προγραμματισμό και διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας.

Το νομοσχέδιο πληροί όλους αυτούς τους όρους, για αυτό και το υπερψηφίζω.