Νομοσχέδιο για την Ναυτική Εκπαίδευση

«… Είναι πάγιο και διαρκές το αίτημα για την κατασκευή της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη…»

Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί για τη χώρα μας Εθνικό Κεφάλαιο και έχει αναγνωριστεί και καταξιωθεί για αυτό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο.

Κυρίαρχος στόχος της Κυβέρνησής μας είναι η Ναυτιλία να παραμείνει κυρίαρχη, αλλά να ενισχυθεί και ακόμα περισσότερο και στον 21ο αιώνα. Βασική προϋπόθεση για να υλοποιήσουμε το στόχο μας είναι η εξασφάλιση αξιόλογων και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών.

Βασικός άξονας προς την κατεύθυνση αυτή είναι η παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη ναυτιλιακή θεωρία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ανοίγοντας νέες προοπτικές για μια λαμπρή σταδιοδρομία στους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού.

Η ναυτιλία μας είναι οι άνθρωποί της και η τεχνογνωσία τους. Δική μας ευθύνη είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και των λειτουργιών, η ανάληψη μέτρων στήριξης και προσέλκυσης, ο γρήγορος χρόνος εξέλιξης. Είναι βασική επιλογή να κάνουμε το επάγγελμα του ναυτικού ασφαλές, ποιοτικό και προσοδοφόρο, να είναι ένα επάγγελμα κύρους, όπως αρμόζει στους πρωταγωνιστές των θαλάσσιων μεταφορών του κόσμου.

Η παρεχόμενη ναυτική εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Παρόλα αυτά τόσα χρόνια, και παρά τις σύμφωνες διαπιστώσεις όλων, δεν υπήρξε καμία κίνηση, καμία πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Για άλλη μία φορά ακούσαμε πάρα πολλά λόγια και δεν είδαμε καμία πράξη.

Η ναυτική εκπαίδευση απαιτεί άμεσα μέτρα προκειμένου να υπάρχει η επιθυμητή εξέλιξή της. ?μεσα μέτρα για την αναδιάρθρωση των σχολών που λειτουργούν, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και την ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, όπως είναι η ανάγκη για σύγχρονα συγγράμματα αλλά και επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις πρακτικές ανάγκες των σπουδαστών, τα ταξίδια, η άσκησή τους κ.α.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα, προωθείται ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε σε συνδυασμό με την υλοποίηση δέσμης κανονιστικών και λειτουργικών παρεμβάσεων στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, να επιτυγχάνεται η αναβάθμισή της που συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, που όπως αναφέραμε είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, με το παρόν νομοσχέδιο, η ναυτική εκπαίδευση διαρθρώνεται σε άξονες που αφορούν:

  • στη ισοτιμία των διπλωμάτων του Εμπορικού Ναυτικού Α’ τάξης με το πτυχίο των ΤΕΙ.
  • στην παροχή δυνατότητας στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού διοργάνωσης από κοινού με τα Πανεπιστήμια, προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε τομείς ενδιαφέροντος της εμπορικής ναυτιλίας.
  • στην αύξηση των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, με παράλληλη αναβάθμιση των προσόντων και των βαθμίδων αυτού.
  • στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου πρόσληψης κι εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με βελτιωτικές μισθολογικές παρεμβάσεις.
  • στην παροχή δυνατότητας σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης κι Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Κ.Ε.) στο χώρο της ναυτιλίας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στη ναυτική κατάρτιση και κατ’ επέκταση στο ναυτικό επάγγελμα.

Η Κυβέρνηση προχωρά σε μεταρρυθμίσεις με θάρρος, αποφασιστικότητα και πάντα μετά από διάλογο και προς όφελος των πολιτών μας. Σας αναφέρω στο σημείο αυτό απόσπασμα από το Ψήφισμα που εξέδωσε στις 24 Μαΐου 2005 η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως, όπου σημειώνει ανάμεσα στα άλλα αιτήματα αναφορικά με τη ναυτική εκπαίδευση «την αναγνώριση του διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ τάξεως ως ισότιμου του πτυχίου Τριτοβάθμιας Ανώτατης Σχολής», «την αναμόρφωση του χρόνου φοίτησης, της ύλης των μαθημάτων, τη στελέχωση με μόνιμο διδακτικό προσωπικό». ΄

Όλα τα αιτήματα των πολιτών μας, η Κυβέρνηση αφού τα μελετήσει και τα επεξεργασθεί, τα ικανοποιεί, τα κάνει πράξη. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, που με το παρόν νομοσχέδιο ικανοποιούνται αιτήματα που είχαν εκφραστεί από τον εν λόγω κλάδο.

Ένα σημείο του νομοσχεδίου, επίσης, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, καθώς αφορά άμεσα το νομό Έβρου, από όπου προέρχομαι, είναι η διάταξη του άρθρου 22 που αφορά τη συγχώνευση του Λιμενικού Ταμείου Σαμοθράκης. Με τον ν. 2932/2001, το Λιμενικό Ταμείο Νομού Έβρου, το οποίο είχε προέλθει το 1950 από τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, διασπάστηκε στα Λιμενικά Ταμεία Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, με τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.» και την επαναφορά του Ταμείου Σαμοθράκης στην προγενέστερη νομική του μορφή.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον παρακμασμό του ταμείου της Σαμοθράκης και τη δυσκολία εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του. Ζήτησε λοιπόν το νησί να ενταχθεί το Λιμενικό Ταμείο της Σαμοθράκης στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Ο Οργανισμός έκρινε θετικά τις μεταβολές αυτές, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί και η ορθολογικότερη λειτουργία του Λιμένα της Καμαριώτισσας και του Αλιευτικού Καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.

Το παρόν νομοσχέδιο ικανοποιεί το αίτημα αυτό του Δήμου Σαμοθράκης, σε μια ακόμα πρωτοβουλία και προσπάθεια της Κυβέρνησης που αποβλέπει στο γενικότερο συμφέρον, στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του νησιού της Σαμοθράκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Έβρου.

Μόνο που εξασφάλιση των συμφερόντων του νησιού, κρίνεται σκόπιμο κ. Υπουργέ, να υπάρξει η πρόβλεψη κατά τη σύνθεση του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, να υπάρχει και η συμμετοχή εκπροσώπου από φορέα της Σαμοθράκης.

Ακόμη, δράττομαι της ευκαιρίας της συζήτησης αυτού του Νομοσχεδίου, να επικαιροποιήσω το αίτημα των κατοίκων του Έβρου και να υπενθυμίσω της δεσμεύσεις της Πολιτείας για την κατασκευή της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Αίτημα που διεκδικεί, με επιμονή και διάρκεια και η Ομοσπονδία Λιμενικών.

Είναι πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν.

Η αρχή όμως έχει γίνει.

Με πείσμα, εμπιστοσύνη, αποφασιστικότητα, πάνω από όλα όμως με κοινή προσπάθεια, η Χώρα μας θα τα καταφέρει.

Όλοι μαζί θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με αυτές τις σκέψεις υπερψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.