Μη εφαρμογή του λογιστικού διπλογραφικού συστήματος από το ΥΠΕΘΑ

Αθήνα, 4 Μαρ 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Βενιζέλο Ευάγγελο

ΘΕΜΑ: «Μη εφαρμογή του λογιστικού Διπλογραφικού Συστήματος από το ΥΠΕΘΑ»

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.3871/2010 προστίθενται μετά το άρθρο 76 του Ν.2362/95, τα άρθρα 76Α και 76Β με τα οποία:

  1. Με το άρθρο 76Α, ορίζεται η Διπλογραφική Λογιστική της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με τους κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής και της Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.
  2. Με το άρθρο 76Β, καθιερώνεται το Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης, με Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο και θα καθορίζει τις βασικές λογιστικές αρχές, λογαριασμούς, καταχωρίσεις και λοιπές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3871/2010 αντικαθίσταται το άρθρο 110 του Ν.2362/95, και καθορίζεται:

  1. Η επιδίωξη ομοιόμορφου λογιστικού χειρισμού των λογιστικών συναλλαγών, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσομένων με αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τομέα.
  2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόμενό του. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται, μέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασμού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επί μέρους λογαριασμοί, τα τηρούμενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
  3. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, στη σύνταξη του Ισολογισμού, του Απολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και στο σχεδιασμό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε με το Π.Δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α΄) για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει, για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Π.Δ. 205/1998 (ΦΕΚ 163 Α΄) για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α΄) για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας» και το ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) σχετικά με την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, για τα Δημόσια Νοσοκομεία και τέλος το Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) για τους Δήμους και τις Κοινότητες.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.3871/2010, καθορίζεται έναρξη ισχύος των παραπάνω, από 1-1-2011.

Επειδή σύμφωνα με υφιστάμενες πληροφορίες,μόνο το ΓΕΑ προχώρησε σε σύσταση Επιτροπής για σύνταξη λογιστικού Διπλογραφικού Συστήματος το οποίο και έχει ολοκληρώσει, ενώ τα ΓΕΣ και ΓΕΝ δεν έχουν προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες.

Επειδή η μη εφαρμογή του λογιστικού Διπλογραφικού Συστήματος από το ΥΠΕΘΑ, παρά την ισχύ του νόμου από 1-1-2011, οφείλεται προφανώς σε αδυναμία συντονισμού των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και απουσία πολιτικής βούλησης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Γιατί δεν εφαρμόστηκε το λογιστικό Διπλογραφικό Σύστημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από 1-1-2011, όπως καθορίζει ο Ν.3871/2010; Πότε θα εφαρμοστεί; Η μη εφαρμογή του, οφείλεται στην αδυναμία του Υπουργείου Οικονομικών να εκδώσει το καθορισθέν με το άρθρο 44 του Ν.3871/2010 Προεδρικό Διάταγμα; Γιατί το ΥΠΕΘΑ δεν προέβη στην εφαρμογή της παραγράφου γ του άρθρου 46 του ιδίου νόμου;
  2. Γιατί το ΓΕΑ ενήργησε αυτόνομα και ασυντόνιστα σε σχέση με τους άλλους Κλάδους; Προτίθεται να εφαρμόσει άμεσα το νέο σύστημα στις υπηρεσίες του;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

  1. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου
  2. Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας