Μεταρρύθμιση του συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης

«… Ο τομέας της υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και βασικής προτεραιότητας τομέας. Μας αγγίζει και μας αφορά όλους και δεν δημιουργεί ζητήματα επιλογών. Η πρόοδος στην υγεία είναι η μόνη επιλογή…»

Συζητούμε το παρόν νομοσχέδιο αναφορικά με τη «Μεταρρύθμιση του συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης» σε μια εποχή κατά την οποία, η συνολική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των φαρμάκων βρίσκεται σε εξέλιξη και μεταβάλλεται διαρκώς.

Γίνομαι συνέχεια αποδέκτης διαπιστώσεων και παραπόνων συμπολιτών μας για το ολοένα και αυξανόμενο κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον τομέα του φαρμάκου.

Επιπλέον, όλοι γνωρίζουμε και έχουμε έρθει κι αντιμέτωποι με την ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά όλοι οι πολίτες, με τις ατελείωτες ουρές, και την ατέρμονη γραφειοκρατία, σε μια διαδικασία κατά την οποία ο ιατρός χορηγεί την ιατρική συνταγή, ο ασθενής καταναλώνει τα φαρμακευτικά προϊόντα και ο ασφαλιστικός οργανισμός ή το κράτος τα αποζημιώνει.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότητα και η πρόοδος στο συνολικό σύστημα, στην παροχή υπηρεσιών, στο επίπεδο υγείας και στην ποιότητα ζωής, σε συνάρτηση όμως με την επίτευξη χαμηλού κόστους των προϊόντων, που συνδέεται άμεσα με τα ασφαλιστικά ταμεία και συνολικά με την ευημερία των πολιτών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση χαράσσουμε μία νέα και ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής φαρμάκου.

Στόχοι της κυβέρνησης στον τομέα του φαρμάκου αποτελούν η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, δραστικά και αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος φάρμακα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η δημοσιονομική σταθερότητα, η αποδοτικότητα των πόρων και η οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Κάποια σημαντικά σημεία του νομοσχεδίου αφορούν:

1. την κατάργηση της λίστας φαρμάκων και αποζημίωση όλων των φαρμάκων στις εγκεκριμένες ενδείξεις τους.

Με την κατάργηση της λίστας επιτυγχάνεται η έγκαιρη πρόσβαση των πολιτών σε κάθε διαθέσιμη φαρμακοθεραπεία και διασφαλίζεται η αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την συγκράτηση των υγειονομικών δαπανών.

Τα ποσοστά συμμετοχής των ασθενών δεν μεταβάλλονται ενώ θα καθοριστούν προς το δικαιότερο οι παθήσεις και κατηγορίες ασθενών με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή.

2. Σύσταση Επιτροπής Διαφάνειας, που αποσκοπεί στην επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου και διαδικασίας αποζημίωσης φαρμάκων, με στόχο την εκτίμηση των θεραπευτικών αναγκών, την ορθολογικοποίηση των δαπανών και την αξιολόγηση της προστιθέμενης οικονομικής και θεραπευτικής αξίας ενός φαρμάκου. Με τη νέα διαδικασία, ο καθορισμός τιμής ενός φαρμακευτικού προϊόντος θα συνεπάγεται την άμεση αποζημίωση του από τα ασφαλιστικά ταμεία.

3. Κατάργηση της θεώρησης συνταγών, που εκτός από αποδεδειγμένα αναποτελεσματική, υπέβαλε σε απερίγραπτη ταλαιπωρία τους ασφαλισμένους και αύξησε τη δαπάνη των νοικοκυριών για φάρμακα.

Καθιερώνεται ουσιαστικός κατασταλτικός έλεγχος της συνταγογραφίας με χρήση της κοινωνίας της πληροφορίας.

4. Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους σε εξωτερικούς ασθενείς και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Πλέον, ο περιπατητικός ασθενής που μέχρι σήμερα ελάμβανε συγκεκριμένα φάρμακα από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων δεν θα ταλαιπωρείται άσκοπα και θα μπορεί να λαμβάνει τα εν λόγω φάρμακα και από το φαρμακείο της γειτονιάς του χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

5. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των μηχανισμών συλλογής και ανάλυσης στοιχείων σχετικών με τη φαρμακευτική κατανάλωση και δαπάνη που θα επιτρέψει στην καταγραφή και την παρακολούθηση των αναγκών των ασθενών και τον έλεγχο της χορήγησης φαρμάκων.

6. Εφαρμογή κανόνων και οδηγιών ορθής συνταγογραφίας.

7. Σύσταση Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας, ο οποίος θα αποτελέσει κέντρο αριστείας αναφορικά με την προαγωγή υγείας.

Ταυτόχρονα, θα διασφαλίζει την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων μέσω της εκτίμησης των αναγκών του πληθυσμού και της αξιολόγησης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και κόστους-οφέλους παροχής τεχνολογίας υγείας.

Επιπλέον, τίθενται κάποιες ρυθμίσεις σχετικά με τα φαρμακεία προκειμένου να προστατεύεται η εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς αυτά αποτελούν το βασικό προμηθευτή φαρμάκων για το καταναλωτικό κοινό.

Τα ζητήματα της υγείας δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά ή παρεμπιπτόντως.

Δε μπορούμε να έχουμε την απαίτηση για μια εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας, χωρίς να έχουμε φροντίσει για έναν ολοκληρωμένο και σφαιρικό σχεδιασμό.

Η Κυβέρνηση αυτή αναλαμβάνει την ευθύνη, καταστρώνει το σχέδιο και προχωρά στην υλοποίηση ενός σύγχρονου συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης, ικανού να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες ανάγκες, να είναι αποδοτικό κι αποτελεσματικό και να σέβεται την αξιοπρέπεια των πολιτών μας.

Ο τομέας της υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και βασικής προτεραιότητας τομέας.

Μας αγγίζει και μας αφορά όλους και δεν δημιουργεί ζητήματα επιλογών.

Η πρόοδος στην υγεία είναι η μόνη επιλογή.

Από την πρώτη στιγμή της νέας διακυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός μας και όλη η Κυβέρνηση είχε καταστήσει σαφές, ότι στοχεύουμε και θα πετύχουμε τη σύγκλιση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, μέσα από ένα διαφανές σύστημα παροχών δημόσιας φαρμακευτικής περίθαλψης, που θα χαρακτηρίζεται τόσο από ισονομία και κοινωνική ευαισθησία, όσο και από σταθερότητα και αντοχή απέναντι σε τυχόν απειλές απαξίας ή και κατάρρευσής του.

Η Κυβέρνηση αυτή θα πετύχει τους στόχους που έχει θέσει κόντρα σε όλα τα εμπόδια και τις πολεμικές που δέχεται.

Για το καλό της Χώρας μας, για την καλύτερη ζωή των Πολιτών μας.

Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο.