Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος

«…Ωφελούμενοι από τις νέες ρυθμίσεις είναι όλες οι κατηγορίες φορολογουμένων και κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα …»

Κοινή δέσμευση της Κυβέρνησής μας και όλων των κρατών μελών της Ενωμένης Ευρώπης είναι η εφαρμογή των πολιτικών για την περιφερειακή και κοινωνική σύγκλιση, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Πρωθυπουργός μας έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια και έργα για τις δράσεις επένδυσης στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, μέσα σε έναν κόσμο που η παγκοσμιότητα των αγορών εντείνει το διεθνή ανταγωνισμό, όσο ποτέ στο παρελθόν. Για την Ελλάδα, η ανταγωνιστικότητα σημαίνει πλούτο για την Οικονομία, όφελος και επενδύσεις για τις επιχειρήσεις , θέσεις δουλειάς και εισόδημα για τους εργαζομένους.

Τα έτη από το 2005 έως το 2010, που είναι το ορόσημο για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, είναι τα έτη ανταγωνιστικότητας και μέσα στα πλαίσια αυτά προωθούνται πολιτικές για μια πραγματικά δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, μέσα σε ένα υγιές δημοσιονομικό περιβάλλον.

Η Κυβέρνηση αυτή το ξέρει καλά ότι μόνο μια ανταγωνιστική Οικονομία μπορεί να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Μόνο μια δυναμική Οικονομία μπορεί να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Μόνο ένα υγιές δημοσιονομικό περιβάλλον μπορεί να διατηρήσει την ανάπτυξη μακροχρόνια.

Η Ελλάδα διανύει μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική, σε καίριο σημείο της αναπτυξιακής της τροχιάς. Ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ξέρουμε που πάμε. Ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε, σταθερά και υπεύθυνα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα για πρώτη φορά περιορίζεται κάτω από το 3% και η μείωσή του συνεχίζεται. Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν όλο αυτό το διάστημα αποδίδουν καρπούς, επιφέροντας ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Από τις αρχές του 2007 μπαίνει σε εφαρμογή του Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ενώ παράλληλα τρέχουν τα προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Ελληνική Οικονομία απαλλάσσεται από το αγκυλωμένο παρελθόν και περνά στην εποχή που τα θετικά αποτελέσματα αφορούν όλους τους πολίτες.

Με το νομοσχέδιο αυτό προχωρούμε στη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης και με αυτό υλοποιείται η δέσμευση της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, για τη σταδιακή μείωση της φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα και για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα.

Ωφελούμενοι από τις νέες ρυθμίσεις είναι όλες οι κατηγορίες φορολογουμένων και κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

  • 3.300.000 συμπολίτες μας, δηλαδή το 60% των πολιτών, δε θα πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο, χάρη στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου από το 2004 κατά 2.000 ευρώ.
  • 2.500.000 περίπου φορολογούμενοι, με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, θα πληρώνουν σταδιακά λιγότερους φόρους και ειδικά οι οικογένειες με δύο παιδιά.
  • Όλοι οι φορολογούμενοι ωφελούνται από την επέκταση της έκπτωσης 20% για τις δαπάνες εγκατάστασης τηλεθέρμανσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και από την αύξηση κατά 200 ευρώ του ποσού μέγιστης εκπιπτόμενης δαπάνης, από τις νέες μεγαλύτερες εκπτώσεις στα ασφάλιστρα ζωής, ενοίκια και δίδακτρα φροντιστηρίων.
  • Οι ενοικιαστές θα πληρώνουν πλέον χαμηλότερο ενοίκιο λόγω της κατάργησης του τέλους χαρτοσήμου.
  • Οι Έλληνες ναυτικοί θα πληρώνουν εφεξής το μισό και λιγότερο φόρο λόγω της ανάλογης μείωσης του φορολογικού συντελεστή.
  • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων ωφελούνται από την αύξηση από 5% και 15% στο 40% των δαπανών που εκπίπτουν με δικαιολογητικά για ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής, συντήρησης κ.α. για όλες τις οικοδομές ανεξάρτητα από τη χρήση τους και από την μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 9% για εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής κατοικιών.
  • Οι συνταξιούχοι ωφελούνται ενώ οι πολύτεκνες μητέρες δε θα πληρώνουν εφεξής φόρο στο επίδομα που λαμβάνουν από το κράτος.
  • Οι πολίτες με αναπηρία ωφελούνται πολλαπλά με την αύξηση του ποσού της εκπιπτόμενης δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά στα 2.400 ευρώ, με την αύξηση του ορίου των στεγαστικών αναγκών στα 90 τ.μ. για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, από την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του ποσού 1.500 ευρώ για κάθε απασχολούμενο άτομο με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% και με τη μείωση του ΦΠΑ από το 19% σε 9% στα ιατρικά μηχανήματα και τις συσκευές που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία.

Με το νέο νομοσχέδιο επιδιώκεται επίσης η απλούστευση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή του νομοθετικού πλαισίου που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη για κάθε κατηγορία επιτηδευματιών εμφάνιση των συναλλαγών, προκειμένου να προκύπτουν τα δεδομένα και οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, και στην άμεση, και στην έμμεση φορολογία, με συγκεκριμένο, σαφή και απλοποιημένο τρόπο. Στόχος των νέων διατάξεων είναι η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και η ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις ως προς τις υποχρεώσεις τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοποι καταλογισμοί προστίμων για τυπικές παραβάσεις.

Με τις νέες διατάξεις διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο, πιο δίκαιο, αλλά απλό παράλληλα φορολογικό σύστημα. Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται με συνείδηση κοινωνικής δικαιοσύνης και ευαισθησίας προς όλες τις ομάδες των συμπολιτών μας. Και διαφυλάσσουμε και ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, μειώνοντας τους φόρους για όλους τους πολίτες και ανακουφίζουμε τις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Εργαζόμαστε όλοι εντατικά, με θάρρος και ευθύνη, έμπνευση, όραμα και στρατηγική για μια ελληνική οικονομία με ισχύ, αξιοπιστία, εξωστρέφεια και παρουσία στην παγκόσμια αγορά. Εργαζόμαστε με αισιοδοξία και ευαισθησία για τους συμπολίτες μας, για την ευημερία και της πρόοδο κάθε οικογένειας ξεχωριστά. Η χώρα μας κάθε μέρα σημειώνει σημαντικά βήματα προόδου και ανάπτυξης, Αυτήν την ανοδική πορεία ενισχύουμε και υποστηρίζουμε όλοι.

Ενόψει όλων αυτών, υπερψηφίζω το νομοσχέδιο αυτό.