Κάλυψη ζημιών των αλιέων από εμφάνιση πλαγκτού στο Βόρειο Αιγαίο

Απάντηση που δόθηκε στον Βουλευτή Ν.¨Εβρου κ.Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Ερώτηση του Βουλευτή σχετικά με την αποζημίωση αλιέων Βορείου Αιγαίου.

Επισυνάπτονται συνημμένα κείμενα των απαντήσεων.

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 10176

Τηλ.:210-2124331, Fax: 210-5243522

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων

Αθήνα 23-4-2010

Αριθμ.Πρωτ.: 900

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη ζημιών των αλιέων από εμφάνιση πλαγκτού στο Βόρειο Αιγαίο»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8864/16-04-2010

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α.Δερμεντζόπουλος,σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι ζημιές που προξενούνται στην αλιεία,δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.ΓΑ. και δεν αποζημιώνονται.

Ειδικότερα,σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρ.2 του Ν.1790/88(ΦΕΚ 134/Β’),όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2945/2001(ΦΕΚ 223/Α’),προβλέπεται ασφαλιστική και ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής…καθώς και της αλιευτικής παραγωγής και του αλιευτικού και υδατοκαλλιεργητικού κεφαλαίου,των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων,εργαλείων και μέσων από φυσικούς κινδύνους.

Από την έναρξη ισχύος των προαναφερθέντων Νόμων,καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται από τον ΕΛ.ΓΑ., μόνον οι ζημιές που προξενούνται στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο,σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής παραγωγής,αριθμ.Υπουργικής Απόφασης 15711/30-9-1998 (ΦΕΚ1079/Β’),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και Ζωικού Κεφαλαίου,αριθμ.Αποφ.321956/14-10-2008(ΦΕΚ2130/Β’).

Για την κάλυψη της αλιευτικής παραγωγής,απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση συγκεκριμένων άρθρων των προαναφερθέντων Νόμων και η έκδοση σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Τέτοια ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής και επομένως ο ΕΛ.ΓΑ. δεν μπορεί να ασφαλίσει τη συγκεκριμένη παραγωγή.Σημειώνεται ότι,κατά τη διακίνηση των προϊοντων και υποπροϊοντων αλιευτικής προέλευσης,δεν γίνεται παρακράτηση ασφαλιστικής,υπέρ ΕΛ.ΓΑ.,εισφοράς.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ),το Μέτρο 1.2«Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης αντιστάθμισης-αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών,προκειμένου να παύσουν προσωρινά την αλιευτική δραστηριότητα,μεταξύ των άλλων και για έκτακτα συμβάντα.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι σχετικό μέτρο ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί,θα πρέπει,προκειμένου το αίτημα των ψαράδων του Βορείου Αιγαίου να ληφθεί υπόψη και να εξεταστεί, να υπάρχουν τουλάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:

  • Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να χαρακτηριστεί ως έκτακτο συμβάν (εκθέσεις επιστημονικές κ.λπ.)που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
  • Επίσημα έγγραφα για το χρονικό διάστημα που διήρκησε το έκτακτο συμβάν και τις συγκεκριμένες περιοχές που έπληξε.
  • Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής για τον αριθμό των ημερών που σταμάτησε το κάθε αλιευτικό σκάφος στη συγκεκριμένη περιοχή.
  • Υπολογισμός της ημερήσιας απώλειας του εισοδήματος,ανάλογα με το είδος του αλιευτικού εργαλείου,του μεγέθους του σκάφους και των περιοχών αλιείας.
  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση αντιστάθμισης για την προσωρινή παύση.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Βουλευτή κ. Α.Δερμεντζόπουλο