ΦΠΑ στις οικοδομές και άλλες φορολογικές ρυθμίσεις

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Ακούγοντας τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά αντιμετωπίζουμε ο πολιτικό παράδοξο της «διαφωνίας στη συμφωνία» επι των προταθέντων. Εύλογο μεν και αναμενόμενο, αλλά στερούμενο πολιτικής ευθύνης. Γιατί καλός ο αντιπολιτευτικός λόγος, αλλά το ζήτημα είναι τι επίπτωση έχει στην κοινωνία τόσο ο λόγος, όσο και η ψήφος μας.

Σήμερα συζητούμε ένα πολύ σημαντικό σχέδιο νόμου με κατά βάση οικονομικές πτυχές αλλά με προεκτάσεις βαθύτατα κοινωνικές. Περιέχει και ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν κι αγγίζουν όλους τους πολίτες και για αυτό χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και υπευθυνότητας.

Αρχικά. Η εισαγωγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων έχει συζητηθεί πολύ. Έχει επικριθεί πολύ. Έχει παρεξηγηθεί πολύ. Με αποτέλεσμα τη στρέβλωση της αγοράς ακινήτων σήμερα.

Καταρχήν μετά τις πολλαπλές περιόδους πολιτικής ατολμίας, περιόδους της γνωστής μεθόδου «αύριο βλέπουμε» των παρελθουσών κυβερνήσεων, περιόδους αναστολής εφαρμογής του φόρου στα ακίνητα, όπως προβλέπεται από την 6η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται το παρόν νομοσχέδιο να ολοκληρώσει την υποχρέωση της χώρας μας, προς εναρμόνιση με τις κοινοτικές προβλέψεις.

Η επιβολή του φόρου αυτού κινείται κάθετα κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με την ίδια του τη λειτουργία. Οι πολλαπλοί μηχανισμοί και τα στάδια, τα οποία διανύει, δημιουργούν συνθήκες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, που δε μπορούν εύκολα να καταπατηθούν. Επιπλέον, στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς, είναι έντονη η ανάγκη για τη διαμόρφωση όρων υγιούς ανταγωνισμού, στην οποία συμβάλει η ουδετερότητα των εμμέσων φόρων και κυρίως του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Με το 2ο κεφάλαιο του νομοσχεδίου επανέρχεται στο ελληνικό φορολογικό σύστημα ο Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος. Οι φορολογικές αυτές ρυθμίσεις, όπως έχει διαφανεί και στο παρελθόν, με σύγχρονες πλέον μεθόδους,

  • θα συμβάλλουν στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, εξ απόψεως της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών,
  • θα αποθαρρύνουν τη διοχέτευση κεφαλαίων σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες, γεγονός το οποίο θα συντελέσει στην καλύτερη από οικονομική άποψη κατανομή των παραγωγικών πόρων, με ευνοϊκές επιπτώσεις και στην αναπτυξιακή πορεία
  • προσαρμόζουν την ελληνική φορολογική νομοθεσία στη φορολογική πρακτική των λοιπών κρατών μελών, ενόψει της ευρύτερης σύγκλησης των φορολογικών συστημάτων στον κοινοτικό χώρο.

Το φορολογικό μας σύστημα στο σημείο αυτό παρουσίαζε κενό. Διότι διέφευγε της φορολογίας η εν λόγω διαχρονική αύξηση της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων με κέρδη κεφαλαιουχικής φύσεως, τα οποία δεν οφείλονται στην ατομική προσπάθεια των φορολογουμένων, αλλά σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι η αστυφιλία, η τυχόν επέκταση του σχεδίου πόλεως, η εκτέλεση εξωραϊστικών δημοσίων έργων και άλλους διάφορους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτό το νομοσχέδιο όμως, εκτός από τα πρώτα Κεφάλαια, που επισκίασαν την επικαιρότητα, περιέχει και μια σειρά άλλων σημαντικών μεταβολών στην Φορολογία Κεφαλαίου, που διεξοδικά θα αναφερθούμε στην κατ’ άρθρο συζήτηση. Όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι :

Στο 6ο κεφάλαιο θεσπίζονται οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις του νόμου «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών». Ο ν. 89/1967 με τις τροποποιήσεις που είχε υποστεί, στόχο είχε τη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης ξένων επενδυτών στη χώρα μας. Με το ν. 2992/2002, ο νόμος αυτός καταργήθηκε καθώς, όπως ανέφερε η εισηγητική έκθεση, «δεσμευτική κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το καθεστώς του ΑΝ 89/67 αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας».

Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να σημειωθούν τα εξής.

Ο χαρακτηρισμός της αντίθεσης του νόμου με τον Κώδικα δεν έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από μια Ομάδα Εργασίας, την Ομάδα Primarolo. Προκαλεί λοιπόν εντύπωση, ότι ο νομοθέτης προβαίνει στον χαρακτηρισμό «δεσμευτική» για την κρίση μιας απλής Ομάδας Εργασίας. Το ίδιο το Συμβούλιο Υπουργών κατά τη δημοσίευση των πορισμάτων απέφυγε να λάβει θέση.

Η ολοκληρωτική κατάργηση του νόμου από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν μια βεβιασμένη κίνηση. Σημειωτέον ότι έντονη πολιτική πίεση για την κατάργηση δεν υπήρχε. Η Ελλάδα θα μπορούσε να περιμένει την κατάργηση άλλων φορολογικών καθεστώτων, πολύ πιο επιζήμιων, από χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο.

Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος θα μπορούσε να διατηρηθεί για επιχειρήσεις με έδρα εκτός του κοινοτικού χώρου, αφού ο Κώδικας Δεοντολογίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού μόνο μεταξύ των Κρατών μελών της Κοινότητας κι όχι μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών.

Η κατάργηση του νόμου ήταν ένα πλήγμα για την αξιοπιστία της Ελλάδας ως προς τη σταθερότητα του νομοθετικού πλαισίου για τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Οι διατάξεις του νόμου είχαν ισχύ μέχρι το τέλος του 2005. Μετά από αυτό το διάστημα ο κλονισμός της φορολογικής ανταγωνιστικότητας της χώρας θα ήταν δεδομένος, όπως επίσης και η ζημία που θα μπορούσε να υποστεί από τη μείωση της εισροής κεφαλαίων που επιτυγχανόταν από τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι οποίες εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στις γενικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, θα αναγκαστούν προφανώς να κλείσουν τα ελληνικά τους παραρτήματα μέχρι το τέλος του 2005.

Αυτούς τους κινδύνους και τις βεβιασμένες κινήσεις του παρελθόντος, έρχονται να θεραπεύσουν οι διατάξεις του 6ου κεφαλαίου του νομοσχεδίου, δημιουργώντας ένα ασφαλές, λειτουργικό και συμβατό με τις κοινοτικές γραμμές, νομοθετικό πλαίσιο, τόσο για τις ήδη υφιστάμενες, αλλά και για νέες επιχειρήσεις, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.

Επιπλέον. Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται οι κλίμακες υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, με στόχο την σημαντική ελάφρυνση των φορολογούμενων αποκτώντων μικρές και μεσαίες περιουσίες.

Αναγνωρίζονται ακόμα ως φορολογικά εκπεστέες δαπάνες κι άλλες περιπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων, ώστε να λυθούν θέματα που τις απασχολούσαν και τις δημιουργούσαν ανασφάλεια και να τις κάνουν πιο λειτουργικές και ανταγωνιστικές.

Τέλος, τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Στόχος είναι ο ελληνικός φορέας να μην υπολείπεται έναντι των ξένων και κατ’ επέκταση να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγές και η ελληνική οικονομική αγορά γενικότερα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Η Οικονομία είναι η κινητήριος δύναμη για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών μας. Προσπαθούμε για τη βελτίωση όλων των όρων και των συνθηκών, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια ακόμη προσπάθεια.

Για αυτό και το υπερψηφίζω.