Ερώτηση του Βουλευτή σχετικά με τις εκκρεμότητες και καθυστερήσεις στην έγκριση πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων Σχεδίου Πόλεως Αλέξανδρούπολης

Ο Βουλευτής Ν.Έβρου κ.Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος,κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,σχετικά με τις εκκρεμότητες και καθυστερήσεις στην έγκριση πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων Σχεδίου Πόλεως Αλεξανδρούπολης.

Επισυνάπτεται συννημένα το κείμενο της ερώτησης:

Από το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

ΘΕΜΑ: «Εκκρεμότητες και καθυστερήσεις στην έγκριση πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων Σχεδίου Πόλεως Αλεξανδρούπολης»

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει σε εξέλιξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σειρά πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων του σχεδίου πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα:

Πολεοδομικό Σχέδιο Ν. Χιλής

Η πολεοδομική μελέτη της Ν. Χιλής, μετά από τις συμμετοχικές διαδικασίες ανάρτησης και ενστάσεων των κατοίκων, υποβλήθηκε προς θεσμοθέτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ στις 25.2.2005, με τα παραδοτέα στοιχεία του Β2 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της Ν. Χιλής και τα παραδοτέα στοιχεία της διαδικασίας ενστάσεων.

Με την παρ. Στ της Εγκ. 6/5.5.2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για όλες τις περιπτώσεις πολεοδομικών ρυθμίσεων με έκδοση Π. Δ/των όπως και η περίπτωση του πολεοδομικού σχεδίου της Ν. Χιλής (μετά την κρίση περί αντισυνταγματικότητας του Ν. 3044/2002 περί αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού), απαιτήθηκε η γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Νομού, ώστε να είναι τεκμηριωμένη η προώθηση του Π. Δ/τος από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Το ΣΧΟΠ του Ν. Έβρου έχει γνωμοδοτήσει για την παραπάνω μελέτη η οποία και υποβλήθηκε στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά και από την υπ΄αριθμόν 40205/43020/9.11.2009 έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας από την Δ/νση ΔΟΚΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βρίσκεται σε στάδιο αναμονής προώθησης του θέματος προς το ΚΣΧΟΠ για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

Πολεοδομικό Σχέδιο περιοχής της οδού Άβαντος

Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής της οδού Άβαντος μετά από τις συμμετοχικές διαδικασίες ανάρτησης, υποβλήθηκε προς θεσμοθέτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ από την Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης στις 22.2.2006 με τα παραδοτέα στοιχεία του Β2 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της και τα παραδοτέα στοιχεία διαδικασίας ενστάσεων.

Με την παρ. ΣΤ της Εγκ. 6/5.5.2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για όλες τις περιπτώσεις πολεοδομικών ρυθμίσεων με έκδοση Π. Δ/των όπως και η περίπτωση του πολεοδομικού σχεδίου της οδού Άβαντος (μετά την κρίση περί αντισυνταγματικότητας του Ν. 3044/2002 περί αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού), απαιτήθηκε η γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Νομού, ώστε να είναι τεκμηριωμένη η προώθηση του Π. Δ/τος από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Το ΣΧΟΠ του Ν. Έβρου γνωμοδότησε για τη συγκεκριμένη μελέτη και η μελέτη ξαναυποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την τελική θεσμοθέτηση.

Μετά και την υπ’ αριθμόν 27908/13229/20.3.2009 έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας από την Διεύθυνση ΔΟΚΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναμένει την προώθηση του θέματος από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου προς το ΚΣΧΟΠ για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

Πολεοδομικό Σχέδιο Μαΐστρου

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τις επεκτάσεις των οικισμών αυτών, στηρίχθηκε στα οριζόμενα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που θεσμοθετήθηκε με την υπ΄αριθμόν 25903/5885/99 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 844Δ/25.11.1999).

Με το υπ’ αριθμόν 10454/24.5.07 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ δόθηκαν στο Δήμο οι τελικές οδηγίες για την πρόοδο της επέκτασης της Μαΐστρου. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνέλεξε τα ΣΑΤΑΜΕ (σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων) των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ΒΙΟΠΑ Μαΐστρου και προσαρμόζει ανάλογα την πολεοδομική μελέτη του οικισμού.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης όμως δεν γνωρίζει από ποια απόσταση και έπειτα πρέπει να συντάξει την πολεοδομική μελέτη ανάλογα από το ΣΑΤΑΜΕ της κάθε επιχείρησης διότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει από ποια απόσταση και μετά δύναται να πολεοδομηθεί περιοχή που γειτνιάζει με ΒΙΟΠΑ σε σχέση με τις αποστάσεις των ΣΑΤΑΜΕ της κάθε επιχείρησης.

Πολεοδομικό Σχέδιο Απαλού

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει υποβάλει την πολεοδομική μελέτη του Απαλού στην Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ προς έγκριση. Με την υπ’ αριθμόν 10894/25.5.2009 έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας από την ΔΟΚΚ αναμένεται η προώθηση του θέματος προς το ΚΣΧΟΠ για την τελική γνωμοδότηση.

Στρατόπεδο Παρμενίων

Η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο πρώην στρατόπεδο Παρμενίων και η αλλαγή της χρήσης σε ένα σύγχρονο αστικό πάρκο έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει περάσει από το Κεντρικό ΣΧΟΠ και αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης αφού ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει αποστείλει τη συμπληρωματική παρατήρηση.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι μια σύγχρονη πόλη με πολλές δυνατότητες. Η ολοκλήρωση και εξέλιξη θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού μπορεί να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο στη ευρύτερη περιοχή.

Κατόπιν τούτων

ερωτάστε Κυρία Υπουργέ

Εάν προτίθεστε να επισπεύσετε τις διαδικασίες προκειμένου να εισαχθούν οι εκκρεμείς πολεοδομικές μελέτες των επεκτάσεων του σχεδίου πόλης της Αλεξανδρούπολης στο Κεντρικό ΣΧΟΠ προκειμένου να επέλθει η ολοκλήρωσή τους, καθώς επίσης να μελετηθούν οι φάκελοι και να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα των υπηρεσιών του Δήμου για τα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου