Εισήγηση του Βουλευτή Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, βουλευτή ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, στη συζήτηση για τον ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013

8 Νοεμβρίου 2012

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητούμε σήμερα τον Προϋπολογισμό του Κράτους για το 2013. Ένα έτος κρίσιμο, αλλά και κομβικό στην πορεία που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, από την προσφυγή της σε συνθήκες κρίσης δανεισμού στο Μηχανισμό Στήριξης, με την οικονομία σε διαρκή ύφεση, με συνέπεια να διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος και να αποδυναμώνεται η κάθε προσπάθεια ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα ακολουθεί, σε συνεργασία και συμφωνία με τους εταίρους της, ένα Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών αλλαγών.

Όλη αυτή η προσπάθεια πραγματοποιείται μέσα σε ένα ρευστό και δυσμενές Ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον, με χαρακτηριστικά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, την τάση εφαρμογής αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής στα κράτη – μέλη, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών πίεσης να προσφύγουν στο Μηχανισμό Στήριξης.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης χάραξε μία στρατηγική με βασικό άξονα τη σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου η χώρα να καταφέρει να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και της ύφεσης. Οι Έλληνες σε όλη αυτή την πορεία έκαναν μεγάλες θυσίες, τις μεγαλύτερες στη νεώτερη ιστορία του Έθνους μας, βίωσαν και βιώνουν με πολύ έντονο τρόπο όλη αυτή τη διαδρομή.

Δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται πολύ η Ελλάδα και οι Έλληνες.

Αυτή όμως η προσπάθεια, η δύσκολη και πρωτόγνωρη για την Ελληνική οικονομία, μετά από τις χρόνιες στρεβλώσεις και τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα, πρέπει να αποδώσει.

Στρεβλώσεις και προβλήματα, όπως η διαχρονική αδυναμία βιώσιμης διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και η περιορισμένη φορολογική βάση, η αδυναμία εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.

Σε ποιο όμως περιβάλλον και κάτω από ποιες συνθήκες σχεδιάζεται αυτός ο Προϋπολογισμός;

Σε μια Ευρώπη όπου στην πλειονότητα των χωρών της κυριαρχεί η ανάγκη αυστηρής συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής.

Σε μια περίοδο όπου στη χώρα μας γίνεται μια πρωτόγνωρη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής, κάτω από έναν έλεγχο που απαιτεί αυστηρούς περιορισμούς στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, με ελάχιστα περιθώρια κινήσεων, με ένα πρωτοφανές έλλειμμα αξιοπιστίας διεθνώς και με τα ταμειακά της διαθέσιμα σε οριακό σημείο.

Στόχοι της Κυβέρνησης είναι η δημοσιονομική εξυγίανση και σταθερότητα, η δομική ανασυγκρότηση, η λειτουργική αποτελεσματικότητα της οικονομίας με την εξάντληση των περιθωρίων κοινωνικής δικαιοσύνης.

Με αυτές τις αρχές και κατευθύνσεις και στο συγκεκριμένο περιβάλλον και συνθήκες που προανέφερα, συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός του 2013.

Προϋπολογισμός στον οποίο προβλέπονται:

 • Έσοδα 51,458 δις Ευρώ.
 • Καθαρά ‘Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 46,322 δις Ευρώ.
 • Δαπάνες 62,652 δις Ευρώ.
 • Πρωτογενείς δαπάνες 44,650 δις Ευρώ.
 • Δαπάνες για τόκους 8,900 δις Ευρώ.
 • Δαπάνες ΠΔΕ 6,850 δις Ευρώ.
 • ‘Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης 5,5% του ΑΕΠ.
 • Ύφεση 4,5 %.
 • Ανεργία 22,8 %.

Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε αριθμούς, αλλά θα σταθώ σε κάποια σημεία που είναι τα συστατικά των παραπάνω επιδιώξεων.

Πολιτική Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Βασική προϋπόθεση για την τήρηση του Προϋπολογισμού και την επίτευξη των υπόλοιπων στόχων είναι η άμεση ενεργοποίηση μηχανισμών θωράκισης εναντίον της σπατάλης των δημοσίων πόρων.

Δίνεται πλέον μεγάλο βάρος στον δημοσιονομικό έλεγχο, προκειμένου αυτός να είναι αποτελεσματικός, να λαμβάνει έκταση και βάθος, να ασκείται στον κατάλληλο χρόνο και τόπο και να υπεισέρχεται στην ουσία των δαπανών χωρίς να παραμελεί την κανονικότητά τους.

Ήδη προωθήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών νομοθετικές παρεμβάσεις για την Περιστολή των δημοσίων δαπανών και τη ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων προς την κατεύθυνση της ελεγκτικής θωράκισης.

Θεσπίσθηκε η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων συγχωνεύοντας το παλιό μοντέλο, προκειμένου να λειτουργεί ευέλικτα, ανεξάρτητα και σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

Συστήθηκαν μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου ανά Υπουργείο πια και ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Συνδυαστικά θεσπίστηκε ο θεσμός των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, ως επιτελικών μονάδων του κάθε Υπουργείου. Βασικές αρμοδιότητές τους είναι ο σχεδιασμός και η κατάρτιση του Προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, η παρακολούθηση της εκτέλεσής του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων στο Υπουργείο Οικονομικών, η εποπτεία και ο έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων.

Επιπλέον για την ανάπτυξη του επιτόπιου ελέγχου δαπανών προωθείται νέα διαδικασία και η ανάθεσή της άσκησής του κυρίως στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου προς αποφυγή καθυστερήσεων.

Για την παρακολούθηση και την εκτέλεση των Προϋπολογισμών όλων των φορέων της Κυβέρνησης, εφαρμόζονται πλέον συγκεκριμένοι μηχανισμοί και συστήματα παρακολούθησης. Ήδη προβλέφθηκαν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ενισχύονται οι έλεγχοι των δαπανών μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ή και για μη σύννομες πληρωμές. Ήδη από τον έλεγχο προέκυψε το ποσό των 1.932.770 Ευρώ.

Ενισχύεται ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων

Η παύση της οικονομικής αιμορραγίας στις δημόσιες δαπάνες, είναι η αρχή για την επίτευξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης, για αυτό και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρέπει και θα λειτουργήσουν.

Πέρα από την περιστολή των δαπανών, απαραίτητες για την δημοσιονομική εξυγίανση είναι μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με μια σειρά από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιτευχθεί η λεγόμενη επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. ‘Η με άλλα λόγια επιστροφή στην ανάπτυξη. Και εδώ καθοριστικός είναι ο ρόλος του αρμόδιου Υπουργείου. Που οφείλει, αλλά και κινείται σε τρεις άξονες:

 1. Ενίσχυση της ρευστότητας
 2. Επανεκκίνηση των μεγάλων έργων
 3. Διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις

Οι παραπάνω πολιτικές αποτελούν τα εργαλεία για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της ύφεσης και των ελλειμμάτων.

Θα πρέπει να γίνει σαφές προς όλους, ότι χωρίς συμφωνία με τους εταίρους μας δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα.

 • Όσον αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας

Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος αποτελεί τη βάση για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών από την πλευρά του κάνει ότι μπορεί για να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή του και κινείται σε συγκεκριμένους άξονες :

1. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). - 1,44 δις ευρώ για τους μικρομεσαίους

Σε συμφωνία με την ΕΤΕπ δημιούργησε ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό, ύψους 1 δις ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, με την εγγύηση του Υπουργείου των Οικονομικών και με την βοήθεια της ΕΤΕπ αποδεσμεύει κονδύλια ύψους 440 εκ ευρώ επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο άμεσα να επιλυθεί και η τελευταία εκκρεμότητα ώστε να αρχίσουν να πέφτουν τα πρώτα χρήματα στην αγορά.

Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ-πάνω από το μέσο όρο απορροφήσεων της ΕΕ

Το ΕΣΠΑ επηρεάζει τη ρευστότητα, αλλά επηρεάζεται ταυτόχρονα από την έλλειψη ρευστότητας. Προγράμματα και έργα που απαιτούν συμμετοχή ιδιωτών (μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον κ.λ.π.) έχουν δυσκολίες λόγω του προβλήματος ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα. Έχοντας ταυτόχρονα μια βαριά κληρονομιά από το παρελθόν, γίνεται μια προσπάθεια σε πολλά μέτωπα.

Έτσι αυτό που απαιτείται, και γίνεται, είναι:

α) Επιτάχυνση των ρυθμών απορρόφησης

Στο πρώτο εξάμηνο του 2012 με στόχο απορροφήσεων 1,2 δις επετεύχθη η απορρόφηση μόνο 700 εκ ευρώ. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες στο μέτωπο της ρευστότητας, η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, είναι ήδη μεγαλύτερη από τον κοινοτικό μέσο όρο και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ίση με αυτήν της Γερμανίας. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος του πρώτου εξαμήνου του 2012.

Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνεται ένα ειδικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 500 εκ ευρώ. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει προχωρήσει ένα άλλο μεγάλο πρόγραμμα για την ευρυζωνική κάλυψη όλων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

β) Απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ

Ήδη ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ο περιορισμός των υπογραφών, η απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης πιστώσεων, η μείωση των διαδικασιών για την ένταξη έργων, ο περιορισμός των καθυστερήσεων που δημιουργούν οι προσφυγές των υποψηφίων κλπ. Μέχρι το τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία σε όλο της το εύρος.

γ) Αναθεώρηση των προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου 2007-2013

Υπεβλήθη η πρόταση αναθεώρησης των προγραμμάτων στην Ε.Ε. στα τέλη Σεπτεμβρίου και οι αποφάσεις της Κομισιόν αναμένονται τον Νοέμβριο. Κεντρική επιδίωξη η μεταφορά πόρων από προγράμματα με μικρή απορροφητικότητα σε προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόληση των νέων και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

δ) Εκτέλεση των 181 έργων προτεραιότητας

Στενή παρακολούθηση των σχετικών έργων προϋπολογισμού 11,5 δις ευρώ. Τοποθέτηση project managers σε περίπου 40 δύσκολα έργα.

ε) Ολοκλήρωση των ημιτελών έργων της περιόδου 2000-2006

Τον Ιούλιο υπήρχε κίνδυνος επιστροφής 2,5 δις ευρώ στα κοινοτικά ταμεία λόγω προβλημάτων της περιόδου 2000-2006. Η πρώτη φάσης της προσπάθειας για την αποφυγή αυτού του προβλήματος καταλήγει με επιτυχία. Με πρόσφατη επιστολή του ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Γιοχάνες Χαν εκφράζει την ικανοποίησή του για την σημαντική πρόοδο που έγινε. Η προσπάθεια συνεχίζεται για τη δεύτερη ομάδα αυτών των έργων.

στ) Διαπραγμάτευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020

Προσπάθεια για αποφυγή της ενδεχόμενης μείωσης των πόρων από τα 20 δις ευρώ στα 12 δις, καθώς η περσινή πρόταση της ΕΕ δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την υφεσιακή περίοδο και στηρίζεται στο ΑΕΠ των χωρών της περιόδου 2007-2009.

 • Ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ

Μετά από μεγάλη προσπάθεια που στόχο είχε την υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων, ξεμπλοκάρουν κονδύλια ύψους 1 δις ευρώ που θα αφορούν την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα κονδύλια αυτά είναι «παρκαρισμένα» εδώ και ένα χρόνο.

 • Όσον αφορά την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων

Επανέναρξη των 4 Αυτοκινητοδρόμων.

Οι αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου, Κεντρικής Ελλάδας, Ολυμπία Οδός και Ιονία Οδός είναι μπλοκαρισμένοι εδώ και δεκαοκτώ μήνες. Εξαιτίας πολλών και διαφορετικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων η άρνηση των εμπλεκόμενων τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τα έργα.

Μετρό Αθήνας – Τραμ

Μετρό Θεσσαλονίκης

Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμανιού Ικονίου (Πειραιάς) και άλλων λιμανιών.

Μία εξέλιξη που θα δώσει δύναμη στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στη χώρα μας.

Τηλεματική στις συγκοινωνίες της Αττικής-Ηλεκτρονικό εισιτήριο-Μπάρες στο Μετρό

14 έργα στην Περιφέρεια

Τους τελευταίους 4 μήνες δημοπρατήθηκαν ή εκτελούνται ήδη 14 έργα, περιφερειακής κλίμακας. Ο προϋπολογισμός τους είναι 340 εκ ευρώ και αποτελούν όλα πάγια αιτήματα των Περιφερειών.

7 έργα ΣΔΙΤ για την διαχείριση απορριμμάτων

Προωθείται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Αττική, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα, την Ηλεία, τις Σέρρες και την Δυτική Μακεδονία.

 • Στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων

Νέο πλαίσιο για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Με το οποίο προβλέπονται : Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή, για απλοποίηση των διαδικασιών, ενεργοποίηση σε όλα τα στάδια του one – stop- shop του Invest in Greece, ηλεκτρονική παρακολούθηση του βαθμού ωρίμανσης των επενδύσεων, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιχορήγηση των επενδύσεων.

Αξιοποίηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων

Αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου

 • Με αποκρατικοποιήσεις

Για τις αποκρατικοποιήσεις ήδη έχει γίνει και πρόσφατα μεγάλη συζήτηση στη Βουλή. Συνοπτικά και στα πλαίσια του νέου Προϋπολογισμού προβλέπεται η αξιοποίηση ακινήτων, υποδομών διαθέσιμων για χρήση (λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια, εταιρείες ύδρευσης), ενέργειας (κλάδοι διανομής αερίου, παραγωγής ηλεκτρισμού) και άλλων περιουσιακών στοιχείων (μετοχές σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών τράπεζες, Ελληνικά Ταχυδρομεία), προκειμένου να πετύχουμε μια άμεση μείωση του δημοσίου χρέους, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς αυτά και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους, με νέες θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Ο στόχος που έχει προϋπολογισθεί από το ΤΑΙΠΕΔ κατά προσέγγιση είναι στα 2,5 δις ευρώ για το 2013.

 • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας σχεδόν ολοκληρώνει το μητρώο του συνόλου της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία επιταχύνει το έργο της με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί, για να κατανοήσουμε την ανάγκη των διαρθρωτικών αλλαγών, ότι από το σύνολο των 120.000 ακινήτων του Δημοσίου, το ΤΑΙΠΕΔ έλεγξε τα 81.000 και περισσότερα από 28.000 βρέθηκαν καταπατημένα.

Αφού έχουν μπει οι βάσεις, για το επόμενο έτος η ΕΤΑΔ Α.Ε. επικεντρώνεται σε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως την εξυγίανση μονάδων που διαχειρίζεται (μαρίνες, σπήλαια, κάμπινγκ, χιονοδρομικά κέντρα), επίλυση προβληματικών συμβάσεων μίσθωσης και παραχώρησης ακινήτων, υποβολή νέων έργων τουριστικής υποδομής (εκσυγχρονισμός χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού, ανάπλαση Φαληρικού Μετώπου κα).

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προμηθειών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εθνική Άμυνα, την Παιδεία, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη, την Τουριστική και Ναυτιλιακή πολιτική την Αγροτική Ανάπτυξη, αλλάζουν τη χώρα.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν αποφάσεις δύσκολες.

Δύσκολες γιατί δεν είναι ευχάριστες.

Γιατί υλοποιούνται μέσω επώδυνων μέτρων.

Γιατί αγγίζουν με έντονα επιβαρυντικό τρόπο κάθε πολίτη αυτής της χώρας, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα του, την επιβίωση σε πολλούς.

Αλλά και γιατί απαιτούν πολιτική τόλμη για να ληφθούν. Πρωτόγνωρη.

Όμως οφείλουμε, έστω και τώρα, να διορθώσουμε όλα αυτά που οδηγούν ολοένα και πιο βαθιά στο τέλμα, στην καταστροφή.

Πολλές δε από αυτές τις αλλαγές έπρεπε από παλιά να γίνουν. Χωρίς να περιμένουμε κανένα να μας τις προτείνει ή να τις επιβάλλει (χρησιμοποιήστε όποια λέξη προτιμάτε και όποια στο κομματικό σας λεξικό αρμόζει!).

Η προσήλωση στις παλιές τακτικές και λειτουργίες που στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει και που με πάθος υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο ευχάριστος, αλλά και ο σίγουρος δρόμος προς το αδιέξοδο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όλα τα στοιχεία του Προϋπολογισμού και όλα όσα ψηφίστηκαν με το Πολυνομοσχέδιο, δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινωνίας, της συνοχής της, τα όρια του κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, κοινωνική θέση.

Για το λόγο αυτό χρειάζονται και πρωτοβουλίες οι οποίες και θα ανακουφίσουν, αλλά και θα ικανοποιήσουν τους πολίτες. Πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της ακρίβειας των προϊόντων, της ατιμωρησίας.

Τη δημιουργία κράτους δικαίου, ευνομίας και ίσων ευκαιριών για όλους.

Και οφείλει αυτή η Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, που στηρίζεται σε τρία κόμματα, με διαφορετικές αφετηρίες και θεωρήσεις, αλλά με κοινή στόχευση την παραμονή στην ΕΕ και την προσήλωση στο Ευρωπαϊκό ιδεώδες, να αγωνιστεί με συγκεκριμένες επιλογές, ώστε να αποδείξει ότι υπάρχει προοπτική, και μάλιστα ορατή, εξόδου από την κρίση. Και αυτό ακριβώς κάνει. Με συνέπεια και αγώνα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2013 της Κυβέρνησης όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση κινείται σε δύο επίπεδα. Από τη μία στην εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, πειθαρχίας και στον περιορισμό της δημόσιας δαπάνης. Από την άλλη στην προώθηση πολιτικών και μέτρων που θα περιορίσουν την ύφεση και θα βοηθήσουν την οικονομία να ανακάμψει.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Προϋπολογισμός του 2013 είναι ένα σχέδιο σαφές και συγκεκριμένο. Με μέτρα δύσκολα για τη χώρα μας αλλά αναγκαία. Όμως και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ανάπτυξης και προόδου.

Και αν κάτι χαρακτηρίζει το συζητούμενο Προϋπολογισμό είναι ο απόλυτος ρεαλισμός και η αποφυγή ωραιοποίησης της κατάστασης. Εδράζεται στην ειλικρίνεια τόσο των δεδομένων, όσο και των προθέσεων.

Εισηγούμαι την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2013.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.