Εφαρμογή του Νόμου 2328/1995 για την κρατική διαφήμιση

Ο Βουλευτής Ν.Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος,κατέθεσε ερώτηση προς την κ. Υπουργό Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 2328/1995 για την κρατική διαφήμιση.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης

Από το Γραφείο Τύπου

Αθήνα 21 Ιουλίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ την κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Νόμου 2328/1995 για την κρατική διαφήμιση»

Ο Νόμος 2328/1995 στο άρθρο 9 «Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» μεταξύ άλλων προβλέπει ότι «β) Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε άλλα μέσα διαφήμισης. Το ποσοστό συμμετοχής των εφημερίδων και περιοδικών στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστο σαράντα τοις εκατό (40%) και του ραδιοφώνου τουλάχιστο δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ετοιμάζεται να υλοποιήσει μια μεγάλη πανελλαδική διαφημιστική προβολή του ΕΣΠΑ, αξίας 8.000.000 Ευρώ. Όπως ρητά προβλέπει ο νόμος, το 30% του ως άνω ποσού πρέπει να διατεθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας.

Τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης βιώνουν τον τελευταίο χρόνο κρίσιμες οικονομικές συνθήκες. Παρόλα αυτά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλλουν θετικά στην τοπική πολιτική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου η επικείμενη πανελλήνια διαφημιστική προβολή του ΕΣΠΑ ύψους 8.000.000 Ευρώ να κατανεμηθεί δίκαια σε όλα τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ