Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους του Οικονομικου Έτους 2008

«Το μεγάλο πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας ήταν και παραμένει το μεγάλο Δημόσιο Χρέος.»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος «Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από την Oλομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός».

Πριν από τρεις μήνες η Ολομέλεια προχώρησε στην Κύρωση των ανάλογων Απολογισμών και Ισολογισμών του Οικ. Έτους 2007.

Και τότε, όπως και μονότονα κάθε χρόνο, τουλάχιστο στα τελευταία έξη χρόνια περίπου, που συμμετέχω στις ανάλογες συζητήσεις τέθηκε το θέμα της επιτακτικής ανάγκης για την ΑΜΕΣΗ βελτίωση της Νομοθετικής αυτής εργασίας.

Βελτίωση που επιτυγχάνεται με την αλλαγή λειτουργίας της αρμόδιας Επιτροπής. Με ενισχυμένες αρμοδιότητες, με επιπλέον συνεδριάσεις που θα σχετίζονται με την σταδιακή ανάλυση και πορεία του Προϋπολογισμού και όχι μόνο απολογιστικά.

Και ακόμη περισσότερο με μια νέα δομή σύνταξης των ιδίων των Προϋπολογισμών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του Κράτους εμφανίζουν αντίστοιχα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους και τους λογαριασμούς, τόσο τους εντός του Προϋπολογισμού, όσο και τους εκτός αυτού, που έχουν σχέση με τη χρηματιστική διαχείριση του Δημοσίου. Ο Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους αποτελούν σημαντικά νομοθετήματα για το Κράτος, καθώς σε αυτά εμπεριέχονται τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Πέρα από αυτό όμως, και παρά τις αδυναμίες που προανέφερα αυτή η συζήτηση αποτυπώνει με σαφήνεια και το περιβάλλον τόσο το οικονομικό, όσο και το πολιτικό σε μια απόσταση χρόνου.

Και ο Απολογισμός που συζητιέται έτσι πρέπει να κριθεί.

Το 2008 εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη μεταπολεμικά παγκόσμια οικονομική κρίση. Που αλυσιδωτά έριξε πολλές εθνικές οικονομίες σε στασιμότητα ή ακόμα και σε ύφεση. Τα αποτελέσματα δε ακόμη και σήμερα που συζητούμε βιώνει η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, όπως και στον Προϋπολογισμό του 2010 αναφέρεται, από τις αρχές του 2008 διαφάνηκε η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και εντάθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2008. Με αποτέλεσμα από το 2,8% κατά το πρώτο εξάμηνο, να κατέλθει στο 0,7% στο τελευταίο τρίμηνο και να κλείσει τελικά για το σύνολο του 2008 στο 2%. Ποσοστό πολύ χαμηλό, σε σχέση με το 2007, αλλά πάντως πολύ πιο ψηλό από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο.

Θεωρώ ότι είναι άσκοπο να επαναλάβω αριθμούς, που πριν από λίγο παρουσίασε ο Εισηγητής μας.

Θα επισημάνω όμως ότι στον τομέα των εσόδων η υστέρηση που εμφανίζεται, οφείλεται:

 1. Στην επαναβεβαίωση των σωρευτικών ανείσπρακτων υπολοίπων των προηγουμένων ετών, προσαυξάνοντας έτσι περισσότερο τα βεβαιωθέντα έσοδα του συγκεκριμένου έτους.
 2. Στη μη είσπραξη εξ ολοκλήρου των επαναβεβαιωθέντων εσόδων, αλλά μόνο μέρους αυτών, καθόσον χαρακτηρίζονται από σημαντικές επισφάλειες.
 3. Στη μερική είσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων, λόγω φορολογικών ρυθμίσεων που το επιτρέπουν. Με τα υπόλοιπα των ποσών να περιέρχονται σε επόμενες χρήσεις.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την υστέρηση στα έσοδα, η σύνθεση τους παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το 2007 και έχουμε την αναλογία 40% προς 60% για άμεσους προς έμμεσους φόρους.

Ακόμη, τα καθαρά μη φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα σε σχέση με τα προβλεπόμενα λόγω της κατάργησης των Ειδικών Λογαριασμών, πρωτοβουλίας που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της διαφάνειας και την εξυγίανση των οικονομικών φορέων της γενικής Κυβέρνησης.

Στον τομέα των δαπανών. Αυτές εμφανίζονται αυξημένες για μια σειρά από λόγους, όπως:

 1. Δαπάνες για συντάξεις που αυξηθήκαν λόγω αυξημένου αριθμού νέων συνταξιούχων και αναπροσαρμογών των στρατιωτικών συντάξεων.
 2. Αυξημένες ανάγκες Ασφαλιστικών Ταμείων
 3. Επιπλέον πληρωμές προγραμμάτων εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.
 4. Επιπλέον δαπάνες για τόκους, λόγω της ανόδου των επιτοκίων από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και που οφείλονταν στις εισροές των κοινοτικών πόρων, όσον αφορά τα έσοδα, και στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, όσον αφορά στα έξοδα, θέλω να επισημάνω την ανάγκη άμεσης και ταχείας δράσης της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, που δυστυχώς η μέχρι σήμερα τετράμηνη αδράνεια της παρούσας Κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα, έχει στερήσει τη χώρα από το κυριότερο, αν όχι το μοναδικό εργαλείο εξόδου από την κρίση.

Κατά το 2008, τη χρονιά που υπήρξε η αφετηρία των οικονομικών προβλημάτων παγκόσμια και που η κρίση εισέρχονταν και στην Ελλάδα, η τότε Κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά πρωτοβουλιών, με στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό των επιπτώσεων της στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή.

Πρωτοβουλίες όπως:

 1. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών.
 2. Πενταπλασιασμός του εγγυημένου ποσού για τις καταθέσεις (από 20.000 Ευρώ σε 100.000 Ευρώ).
 3. Αναβάθμιση του ΤΕΜΠΜΕ.
 4. Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας μέσω των Τραπεζών.
 5. Μείωση των φόρων στα ακίνητα.
 6. Ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.

Παρόλα αυτά το μεγάλο πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας ήταν και παραμένει το μεγάλο Δημόσιο Χρέος. Με συνέπεια το 2008 να είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε για πληρωμές τόκων 11,2 δις Ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4,7% του ΑΕΠ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Αυτή η από όλους αποδεκτή αλήθεια, που στην παρούσα συγκυρία γίνεται πιο έντονη, δεν υπήρξε η προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Που αντί να κινηθεί ταχύτητα, πελαγοδρομούσε ανάμεσα στην αδυναμία της να υλοποιήσει τις ψεύτικες προεκλογικές υποσχέσεις και την αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Και για τέσσερις μήνες, χωρίς τη λήψη κανενός μέτρου, άφησε τις διεθνείς αγορές να στήνουν χορό πάνω στην οικονομία της χώρας. Με τα spread να ανηφορίζουν, τους αξιολογητές να κατεβάζουν τους δείκτες αξιοπιστίας μας, την αγορά να εισέρχεται σε επικίνδυνη ύφεση και τους πολίτες να παρακολουθούν πανικόβλητοι όλα αυτά, ανήσυχοι για το μέλλον.

Και όλα αυτά έχοντας για πρώτη φορά μια Αντιπολίτευση που παρέχει συναίνεση και καλεί για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε μια Κυβέρνηση που λειτουργεί με αργούς ρυθμούς και ατέρμονες διαβουλεύσεις και διαλογισμούς.

Δυστυχώς, όμως, ο χρόνος της Οικονομίας είναι πολύ διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο. Και θέλει ταχείς ρυθμούς και γρήγορες αποφάσεις.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Υπερψηφίζω την Κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2008, όχι μόνο για λόγους συνέχειας, όπως είθισται, αλλά κύρια, για λόγους ουσίας.