Απολογισμός και Ισολογισμός Κράτους για το 2007

«Πως μπορεί να λειτουργήσει μια Κυβέρνηση όταν από τις εισπράξεις της, το 19% διατίθεται για εξόφληση τόκων, το 41% για μισθούς και συντάξεις και το 20% για ασφάλιση και περίθαλψη;»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το άρθρο 79 του Συντάγματος προβλέπει ότι «Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από την Oλομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός».

Κατ’ αρχήν έχει αναφερθεί από την πλειονότητα των Συναδέλφων και έχει γίνει δεκτή ομόφωνα η ανάγκη, η Επιτροπή που επιλαμβάνεται τα θέματα του Προϋπολογισμού να λειτουργεί πιο εντατικά και αποτελεσματικά, με επιπλέον συνεδριάσεις που θα σχετίζονται με την σταδιακή ανάλυση και πορεία του Προϋπολογισμού και όχι μόνο απολογιστικά.

Οι παρατηρήσεις επί της διαδικασίας, που είναι ταυτόχρονα και πολύ ουσιαστικές, έχουν ήδη διατυπωθεί και επισημαίνω ότισυμφωνώ και κρίνω κι εγώ απαραίτητη τη περαιτέρω βελτίωσή της, με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ειδικής επιτροπής ελέγχου, τη στελέχωση με εξειδικευμένο τεχνοκρατικό προσωπικό και την ταχύτητα προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση της διαδικασίας κύρωσης από το οικονομικό έτος το οποίο αφορά.

Αυτή η εισαγωγική παρατήρηση, μονότονα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, τουλάχιστο στα τελευταία έξη χρόνια περίπου, που συμμετέχω στις ανάλογες συζητήσεις για το παρόν θέμα και καθιστά έτσι επιτακτική την ανάγκη για την ΑΜΕΣΗ βελτίωση της Νομοθετικής αυτής εργασίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του Κράτους εμφανίζουν αντίστοιχα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους και τους λογαριασμούς, τόσο τους εντός του Προϋπολογισμού, όσο και τους εκτός αυτού, που έχουν σχέση με τη χρηματιστική διαχείριση του Δημοσίου. Ο Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους αποτελούν σημαντικά νομοθετήματα για το Κράτος, καθώς σε αυτά εμπεριέχονται τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης. Για αυτό το λόγο ο Συνταγματικός νομοθέτης έχει θεσπίσει ειδικό έλεγχο επί αυτών των θεμάτων.

Πέρα από αυτό όμως, και παρά τις αδυναμίες που προανέφερα αυτή η συζήτηση αποτυπώνει με σαφήνεια και το περιβάλλον τόσο το οικονομικό, όσο και το πολιτικό δύο χρόνια μετά.

Και ο Απολογισμός που συζητιέται έτσι πρέπει να κριθεί.

Οι βασικοί λοιπόν στόχοι, που είχαν τεθεί στον Προϋπολογισμό του 2007, είχαν επιτευχθεί. Με κάποιες οριακές αποκλίσεις στα βασικά μεγέθη που οφείλονταν σε μια σειρά μη προβλέψιμων γεγονότων. Όπως είναι η αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, η ανακούφιση των πληγέντων, η διενέργεια των Εθνικών Εκλογών, η τακτοποίηση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ολυμπιακή Αεροπορία, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και την έκτακτη απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της Αναθεώρησης του ΑΕΠ.

Θεωρώ ότι είναι άσκοπο να επαναλάβω αριθμούς, που πριν από λίγο παρουσίασε ο Εισηγητής μας.

Θα επισημάνω όμως ότι στον τομέα των εσόδων αυτά αυξήθηκαν κατά 8% έναντι των αντιστοίχων του 2006.

Με τους άμεσους φόρους να καλύπτουν το 40% των φορολογικών εσόδων ή άλλως το 16% των συνολικών εσόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού και τους έμμεσους φόρους το 60% των φορολογικών εσόδων ή το 24% των συνολικών εσόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού. Με το λόγο έμμεσων/άμεσων να διαμορφώνεται στο 1,47.

Στον τομέα των εξόδων, τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα λόγω της αύξησης των χρεολυσίων κατά 24 δις περίπου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τόκοι που τότε κλήθηκε η Κυβέρνηση να καταβάλει για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους ξεπερνούν τις Δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τις επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων, καθώς και τις δαπάνες βασικών Υπουργείων.

Αποδεικνύοντας έτσι για άλλη μια φορά, ότι το Δημόσιο Χρέος αποτελεί το μεγαλύτερο βραχνά, τροχοπέδη και κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ευημερία της χώρας.

Πως μπορεί να λειτουργήσει μια Κυβέρνηση όταν από τις εισπράξεις της, το 19% διατίθεται για εξόφληση τόκων, το 41% για μισθούς και συντάξεις και το 20% για ασφάλιση και περίθαλψη;

Τι προοπτικές μπορεί να παρέχει το εναπομένον 20%, όταν μάλιστα σ΄αυτό περιλαμβάνονται σε μεγάλο μέρος ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες και μια σειρά πιθανόν απροβλέπτων;

Αυτό, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, είναι η βασικότερη κακοδαιμονία του Δημοσιονομικού μας προβλήματος της χώρας.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια επιτροπή ο κ. Υφυπουργός έθεσε μια σειρά από ζητήματα που οφείλουμε, όπως είπε να εξετάζουμε κατά την Κοινοβουλευτική διαδικασία.

Που είναι:

  1. Η επίπτωση που μπορεί να έχει ο Προϋπολογισμός μέσω της Δημοσιονομικής πολιτικής που περιγράφει την ενίσχυση της οικονομικής, αλλά και περιφερειακής ανάπτυξης.
  2. Την επίπτωση στο Κοινωνικό κράτος και σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η Υγεία και η Παιδεία. Με παρακολούθηση του σχεδιασμού προγραμμάτων.
  3. Την αναλυτική παρουσίαση όλων των παραγόντων και συντελεστών που επενεργούν στην εξέλιξη του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Έτσι ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει πως γίνεται η διαχείριση των χρημάτων του, κάπως δηλαδή σαν να πρόκειται για τον οικογενειακό ή ατομικό του προϋπολογισμό.
  4. Και πιο σημαντικό. Να έχουμε διαφανή και ξεκάθαρα στοιχεία. Να μην έχουμε ποτέ ξανά, είπε, δημοσιονομικές απογραφές και αναθεωρήσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και πληγώνουν το γόητρο και την αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Για τα τρία πρώτα η προηγούμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επί πεντέμιση χρόνια έδωσε σαφή δείγματα γραφής και προτεραιότητας.

Αλλά, όσον αφορά το τελευταίο, τι έχει να πει η παρούσα, νωπή Κυβέρνηση, των σαράντα ημερών, που αντί «απογραφής», έκανε «καταγραφή» και αλλοίωσε προς τα πάνω συνειδητά το έλλειμμα, από 8,3% , σε 12,7%, με λογιστικές πρακτικές.Μεταφέροντας για την επόμενη χρονιά τα έσοδα που θα εισπράττονταν φέτος και προγραμματίζοντας δαπάνες μέχρι το τέλος του έτους, που θα μπορούσαν να γίνουν το 2010. Αυξάνοντας έτσι το έλλειμμα, χωρίς να λογαριάσει ότι αυτή η πρακτική όχι μόνον εκθέτει τη χώρα, αλλά και της δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα σκληρής επιτήρησης από την Κομισιόν.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Υπερψηφίζω την Κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2007, όχι μόνο για λόγους συνέχειας, όπως εισηγείται η Κυβέρνηση, αλλά κύρια, για λόγους ουσίας.