Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου

Ο αγωγός να επεκταθεί και στον βόρειο άξονα του νομού, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ορεστιάδα και το Ορμένιο, προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη του συνόλου του Νομού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου, ολοκληρώνεται η νομοθετική υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής που είχε εξαγγείλει και δεσμευτεί η Κυβέρνηση. Συνεπείς στις δηλώσεις μας, με σύνεση και προγραμματισμό, αποφεύγοντας τις αυθαίρετες και σκόρπιες κινήσεις, θεσπίσαμε τους νόμους για την Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων στην Ελληνική αγορά και την απελευθέρωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας και προχωρούμε τώρα στο νομοσχέδιο για την Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου.

Κατ’ αρχήν, βασικές παράμετροι της στρατηγικής που λαμβάνονται υπόψη είναι οι Οδηγίες 30 του 1998 και 55 του 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ζήτημα ζωτικό για τη χώρα μας αποτελεί η ισότιμη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά, σε ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών, παρέχοντας σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τους προμηθευτές τους και σε όλους τους προμηθευτές την ελευθερία να προμηθεύουν τους πελάτες τους.

Στα κράτη που ήδη υπάρχει ανάλογη εμπειρία, καταδεικνύονται τα σημαντική οφέλη που είναι δυνατόν να προκύψουν από την εσωτερική αγορά αερίου, όσον αφορά τα κέρδη σε απόδοση, τη μείωση των τιμών, τα υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και την αυξημένη ανταγωνιστικότητα. Μελετώντας τη διεθνή πρακτική και εκτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τις ελλείψεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρουσιάζει ένα σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο, εκτός από τις βασικές προβλέψεις, φροντίζει και για τη διασφάλιση ισότιμων όρων παραγωγής και τη μείωση των κινδύνων δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και επιθετικής συμπεριφοράς, διασφαλίζοντας τιμολόγια μεταφοράς και διανομής χωρίς την επιβολή διακρίσεων. Ακόμη προνοεί και για την προστασία των δικαιωμάτων των μικρών και ευάλωτων καταναλωτών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας αναμένεται να επηρεάσει σημαντικούς κλάδους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, μιας και εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, και μάλιστα με ένα καύσιμο υψηλής ποιότητας, που μπορεί να διεισδύσει σε όλους σχεδόν τους κλάδους, Βιομηχανία, Ηλεκτροπαραγωγή, συμπαραγωγή, υπηρεσίες, οικιακό τομέα, μεταφορές.

Αναλυτικότερα. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης, μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η χρήση του φυσικού αερίου θα έχει σημαντικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, μια και θα μειωθεί η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο.

Περαιτέρω, η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας.

Στη βιομηχανία. Η χρήση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με τη συνεχή παροχή καυσίμου, το μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης και συντήρησης, την αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ευχέρεια χειρισμού κι ελέγχου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Δίνουμε ώθηση και δυνατότητες, εναλλακτικές λύσεις στις βιομηχανικές μονάδες της χώρας μας. Να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πιο ελκυστικές, λειτουργικές και βιώσιμες. Η δική τους ευημερία θα σηματοδοτήσει βελτίωση και της συνολικότερης οικονομίας της χώρας μας.

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει άμεσο αντίκτυπο και στη καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας. Αυτή η μορφή ενέργειας εξασφαλίζει αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα. Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις, και πάνω από όλα οικονομία, καθώς το φυσικό αέριο είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και αρκετά φθηνότερο από τον ηλεκτρισμό. Τα οφέλη αυτά αντανακλώνται άμεσα, τόσο στις οικιακές, όσο και στις επαγγελματικές δραστηριότητες των πολιτών, με το φυσικό αέριο να αποτελεί τη συμφερότερη λύση στις καθημερινές ανάγκες.

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στη χώρα μας είναι απαραίτητη. Το ρυθμιστικό όμως πλαίσιο που επιλέγεται, είναι επίσης σημαντικό. Η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό καταδεικνύει ότι ανταποκρίνεται άμεσα και με επιτυχία στις ανάγκες και στις επιταγές της εποχής, με σωφροσύνη όμως και με υπευθυνότητα.

Τα κυριότερα εμπόδια για την επίτευξη μίας απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα θέματα της πρόσβασης στο δίκτυο, της πρόσβασης στην αποθήκευση, της τιμολόγησης των υπηρεσιών του δικτύου, της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και με τους διαφορετικούς βαθμούς ανοίγματος της αγοράς μεταξύ κρατών μελών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οριοθετείται η παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων φυσικού αερίου.

Με το κεφάλαιο Β’ θεσπίζεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, η διαχείρισή του από ανώνυμη εταιρία, ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και συντάσσεται Κώδικας Διαχείρισης.

Στο κεφάλαιο Γ’ δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου, περιγράφεται ο διαγωνιστικός τρόπος χορήγησης αδειών και ο τρόπος διαχείρισης. Με τα υπόλοιπα κεφάλαια του νομοσχεδίου καθορίζονται ο τρόπος διανομής του φυσικού αερίου, οι εταιρίες παροχής και οι άδειές τους, οι προμήθειες, τα τιμολόγια, και τέλος οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις των παραβατών.

Η Κυβέρνηση αυτή βήμα βήμα προχωρά στην υλοποίηση των στόχων της και εν προκειμένω της ενεργειακής πολιτικής που είχε σχεδιάσει.

Πέρα από τα νομοσχέδια. Στο επίπεδο του νομού μου, του νομού Έβρου, τον περασμένο Απρίλιο, υπεγράφη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στη Σόφια, για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και τον Ιούλιο ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας – Τουρκίας, στους Κήπους του Έβρου.

Και όλα αυτά, μετά από 13 χρόνια ατέρμονων και άγονων συζητήσεων από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις. Και μάλιστα σήμερα ακούσαμε το ΠΑΣΟΚ να μας καταλογίζει βραδυπορία και επαναύπαση. Όμως κατανοώ, ότι από αντιπολιτευτική πρακτική, κάπου έπρεπε να εστιάσουν την άρνηση τους. Αφού δεν μπορούν στην ουσία του παρόντος Νομοσχεδίου, ψάχνουν μάταια αλλού να βρουν ρόλους, λόγους, δικαιολογίες και ερείσματα.

Και μια και μπήκαμε στην πολιτική γεωγραφία από τους προλαλήσαντες συναδέλφους, για λόγους ισορροπίας, προκαλούμαι να πω ότι θα πρέπει ο αγωγός να επεκταθεί και στον βόρειο άξονα του νομού, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ορεστιάδα και το Ορμένιο, προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη του συνόλου του Νομού. Είναι απαραίτητη η στήριξη όλων των αναπτυξιακών κινήτρων, που μέχρι σήμερα έχουν δοθεί από αυτή τη Βουλή, για τον Έβρο, για τη Θράκη. Οι λόγοι που ώθησαν στα κίνητρα αυτά, δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Προχωρούμε μπροστά. Με σύγχρονες μεθόδους, με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας, με καινοτόμες πρωτοβουλίες. Πάντα όμως με φροντίδα, με πρόνοια και ευθύνη για τον πολίτη και για τη χώρα.

Για αυτούς τους λόγους στηρίζω και υπερψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο.