Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος: Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας

Παρεμβάσεις του ΥΦΥΠΑΙΘ Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου στο Συμβούλιο Υπουργών στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών με αντικείμενο θέματα του Τομέα Έρευνας και Διαστήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 5 Δεκεμβρίου 2014, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις τρεις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναφέρθηκε στην σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας και στην οικονομική σημασία του τομέα του Διαστήματος και τον αντίκτυπο που έχει στην οικονομική ανάπτυξη, στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στην αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην κοινωνία. 

Αναλυτικότερα, σχετικά με τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία ο κ. Δερμεντζόπουλος στην παρέμβασή του έκανε εκτενή αναφορά στην ανάγκη να δημιουργηθούν νέες πρωτοβουλίες για την συνέχιση του πολιτικού διαλόγου, μεταξύ όλων των κοινωνικών φορέων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των περιφερειών ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την σημασία της επιστήμης και της Κοινωνίας

Ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα εξειδικευμένα προγράμματα «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ», που αφορούσε την ευαισθητοποίηση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα επιστήμης και το πρόγραμμα «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ», που αφορά δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του ευρύτερου κοινού για τις δραστηριότητες των δημόσιων ερευνητικών φορέων.

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημέρωσε για την πολιτική των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας που ακολουθούν τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και ήδη τα μεγάλα δημόσια ερευνητικά μας Ιδρύματα έχουν δημιουργήσει Επιτροπές Ηθικής, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, μέσω της Εταιρικής Ευθύνης, που τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει αρκετές πρωτοβουλίες ειδικά στα θέματα της Οικολογικής Καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, όπως είπε ο Υφυπουργός, ως «εργαλείο» εφαρμογής της πολιτικής αυτής θα χρησιμοποιήσει το νέο μας Στρατηγικό Πρόγραμμα για την Έρευνα και Καινοτομία, όπου έχουν ενσωματωθεί δράσεις που προωθούν τις συνέργειες επιστήμης και κοινωνίας.

Μιλώντας για την Ευρωμεσογειακή συνεργασία ο κ. Δερμεντζόπουλος χαιρέτισε τα συμπεράσματα που υιοθέτησε το Συμβούλιο επισημαίνοντας ότι αντικατοπτρίζουν πλήρως και με σαφήνεια, τις πολιτικές συζητήσεις που είχαν διεξαχθεί στην διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας και αποτελούν μια στέρεη βάση για την υλοποίηση της κοινής μας πολιτικής προτεραιότητας για την δημιουργία μιας  νέας σύμπραξης στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ερευνητική συνεργασία μεταξύ των χωρών στην βάση της αμοιβαιότητας και της ισότιμης συμμετοχής, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παραμένει στην δέσμευση της για την υλοποίηση της νέας αυτής πρωτοβουλίας.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή πολιτική Διαστήματος και την υιοθέτηση των Συμπερασμάτων τη χαρακτήρισε ως απολύτως επιτυχή, κάνοντας ειδική μνεία στην προτεραιότητα που δόθηκε στον κρίσιμο αυτό τομέα κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

«Το Διάστημα για εμάς αποτελεί πεδίο όχι μόνο επιστημονικών ανακαλύψεων και αριστείας αλλά και ένας καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας» σημείωσε ο κ. Δερμεντζόπουλος.

Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική αναφορά στην σημασία της περαιτέρω αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των προγραμμάτων του Διαστήματος, όπως  οι σχετικές δράσεις του Ορίζοντα 2020 και το πρόγραμμα COPERNICUS,  ώστε να υπηρετήσουν τομεακές πολιτικές άμεσου ενδιαφέροντος όπως την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον την γεωργία και λοιπές, όπου σημαντική ώθηση θα δώσει σε αυτόν τον στόχο, η συμμετοχή φορέων του δημόσιου και ιδίως του ιδιωτικού τομέα, και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της δημιουργίας κινήτρων και συνεργειών, που στην Ελλάδα θα υλοποιηθούν με την χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων και με την υλοποίηση της στρατηγικής της ευφυούς εξειδίκευσης τα επόμενα έτη.